شناخت طالبان : نوشته نذیر ظفر

zafarnazir

ای طالـــب ِ دغـــــــا بخدا می شناسمت

از قتل و انتــــــحارو جفا می شناسمت

همجنس گــرا و دیـده درا و وطنفروش

با سه صفت ببین چی بجا می شناسمت

پرواز گر کنـــــی چو کلاغان روی باغ

با این سیاهی ها به هوا می شناسمت

دوزخ درش گشوده ز اعمالت ای پلید

چون عا صیانِ رو به فنا می شناسمت

ریش تو از ریا و قــبای تو از جفاست

گه از جفــــــا و گه ز ریا می شناسمت

با شهنواز پست و حمید گل تو بوده یی

با گـــند و با لجن ز قفــــا می شناسمت

یک چهره قاتلی و دگر چــهره نو کری

بر جای یک لعــین دوتا مـی شناسمت