مـــادر بــتــو ســـلام : نـــذیـــر ظـــفـــر

zafarnazir

بودی تو رهنمای من ای مایه ای کلام – مادر بتو سلام

تقریر کرده ای بمن از زنده گی مدام – مادر بتو سلام

من خفتم و تو تا به سحر در کنار من شبهای تار من

گهواره را به ناز تو میدادی انتظام  – مادر بتو سلام

از گریه ام همیشه ملول و زبون شدی دل غرق خون شدی

از خنده ام همیشه شدی شاد و شهد کام – مادر بتو سلام

از راه رفتنم تو به پرواز امدی چون باز امدی

کردی همیشه قصه من نزد خاص و عام – مادر بتو سلام

گفته خدا که هست بهشت زیر پای تو جانم فدای تو

خالق ز لطف داده برای تو این مقام – مادر بتو سلام

بودی تو رهنمای من ای مایه ای کلام –  مادر بتو سلام

تقریر کرده ای بمن از زنده گی مدام    مادر بتو سلام

من خفتم و تو تا به سحر در کنار من شبهای تار من

گهواره را به ناز تو میدادی انتظام     مادر بتو سلام

از گریه ام همیشه ملول و زبون شدی دل غرق خون شدی

از خنده ام همیشه شدی شاد و شهد کام –  مادر بتو سلام

از راه رفتنم تو به پرواز آمدی چون باز آمدی

کردی همیشه قصه من نزد خاص و عام    مادر بتو سلام

گفته خدا که هست بهشت زیر پای تو جانم فدای تو

خالق ز لطف داده  برای تو این مقام    مادر بتو سلام