صفحاتی از یک زندگی پرنشیب و فراز دروصلت وطن و درغربت هجرت (25) : پــروفـیـسرداکـترعـبدالواسـع لـطیـفـی

wase_latifi copy       سلام به همه کسانی که به پیش به سوی آزادی جهیدند

        درهرکجا که بودند درهرزمان که زیستند !      (والت ویتمان)

این بخش زندگینامه امراباهمین شعرماندگارشاعرمردمی امریکا، والت ویتمان آغازکردم که سلام جاودانه است به کسانیکه بری آزادی وطن ومردم خود وبرای حفظ آبرو وقیام خود دربرابرزورمندان واشغالگران وسلطه جویان بپاخاستند، وتاپای جان مبارزه کردند. شهیدسربکف میهن عزیزماقهرمان ملی احمدشاه مسعود(رح)، که درهمین شب وروز درپانزدهمین سالگردشهادتش، ازشخصیت وافکاراستثنایی اوتجلیل می شود، وهمه همراهان وهمسنگران او درهمین قطار رادمردان شامل اند، اینک پارچه شعرآزادی راکه درپژواک ندای وطندوستی آنهاچندی پیش نگاشته بودم، تقدیم می دارم :

همه جا، درهمه حال، ازتو دفاع میکنم میهن !

روی صخره های لغزنده وپرنشیب، همپایۀ قله های پوشیده بابرفها، همه روزتاغروب واپسین آفتاب، همه شب تاسپیدۀ سحرگاه، در وزش بادهای سرد وسرگردان، دردشتهای خشک وبی سایه، درمسیردریاهای خروشان،

پاسداری میکنم میهن، نام وناموس وخاک ترا! برهم میزنم صدبار صف دشمنان سفاک ترا ! همه جادرنقش پای رادمردان کهن، بادل وجان از تو دفاع میکنم میهن !

به زیرتوده های خاکستر وخاک، درکنارکلبه های مخروبه وویران، از باغچه های نیم سوخته ومتروک، درمزارع زردگونه و بی دهقان،در انعکاس گریۀ زار یتیمان، درصدای شکست دل بیوه زنان،

همه جا از تو دفاع می کنم میهن !

درحملۀ وحشیانۀ انسان برانسان، گماشتۀ دست ناپاک بیگانگان، در یخبندان درزمستانهای جانسوز، درگرمای عطش افزای تموز، درقحطی ها، درخشکسالی ها، درسیلابها، درزلزله ها، همه جا پیرو مبارزان وطن، بهرآزادیت سررافدامیکنم میهن ! بانقدجان ازتودفاع میکنم میهن!

* وقتی حین ورودم درامریکا دیدم یکتعدادداکتران افغان که اکثر شاگردان عزیزوزحمتکش ازفاکولتۀ طب کابل بودند، بخاطرنیاوردن اسنادرسمی یاتایید رسمی دیپلوم فراغت فاکولتۀ طب، نمی توانندشامل امتحانات ورودی اس سی اف ام جی، وراهیابی درمراکزطبی وشفاخانه های ایالات متحده شوند، فورا به کمک چندتن اطبای افغان داخل اقدامات مقتضی شده، توانستم وظیفه وموقف سابقم رابحیث استاد و رییس سابق فاکولتۀ طب کابل، ازطرق قانونی ثابت ومورد قبول سازم، باهمین اساس باارزیابی اسنادوتایید دیپلومهای داکتران مهاجرافغانستانی دریک کمیته ایکه همسلکان گرامی پروفیسران داکتراسعدحسان غبار، داکترولی محمدعصیم وداکترخیرمحمدارسلا نیزاشتراک داشتند، صدها داکترافغانستانی مقیم امریکاتوانستند درامتحانات قبول وموفق شوندو درشفاخانه هاویونیورستی هابه مسلک طبابت ورشته های تخصصی خود بپردازند.

من این راپرثمرترین خدمتی میدانم که انجام داده ام. درپهلوی این خدمات مسلکی، دوکتاب رانیز نوشته وچاپ کرده ام: کتاب رازهای زندگی ازنگاه طبیب، وکتاب زندگینامۀ استادعبدالرشیدلطیفی ومعرفی تیاتر وهنرمندان افغانستان بامساعی وهمکاری استادعنایت الله شهرانی وخطاطی زیبای استاد اخی هروی به نشررسید . همچنان درتدویر سمینار یادبودمورخ فقیدمیرغلام محمدغبار نیزصرف مساعی نمودم.

درمدت بیش ازسی وسه سال اقامتم درایالت ورجینیای شمالی، ازچند سال به اینطرف ریاست یک انجمن روشنگر وصلح آمیزرا بنام انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان، پس ازآنکه بنیادگذارآن محترم داکترسیدمخدوم رهین وظیفۀ وزارت اطلاعات وفرهنگ رادرمیهن بدوش گرفت، بعهده دارم که بادایرکردن جلسات شورایعالی انجمن، امورمربوطه راپیش برده ووقتا فوقتا اعلامیه های کتبی، مشوره ها و رهنمایی های سودمند رادرراه بهبودی اوضاع متشنج کشورصادرمیکنیم که متون آن درجریدۀ مردمی امید به نشررسیده ومیرسد، ونسخه های به مراجع ذیعلاقۀ داخل کشور ارسال میشود.

همچنان دربعض مواقع نظریات انجمن به سمع مقامات بلندپایۀ ایالات متحدۀ امریکا نیزرسانده میشود، که اینک بطورمثال اعلامیۀ 14فبروری 2009شورایعالی انجمن، عنوانی رییس جمهور بارک اوباما وجوابیۀ ریاست جمهور ایالات متحدۀ امریکا به شما ارایه میگردد :

نامۀ انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان به ملاحظۀ محترم رییس جمهور بارک اوباما

وقایع مصیب بار وفاجعه ناک هفته های اخیرافغانستان، که منجر به کشتاربی امان تعدادی ازمامورین ومردم عامه ودردمند، خاصتا در پایتخت، شهرکابل گردیدوگسترش ونفوذبیشترعناصر تروریست و خرابکاران را برملاساخت، جدأ ایجادمیکندتابه زودترین فرصت یک اقدام وعملیۀ مؤثر ازطرف نهادهای حکومتی، قوای موجودۀ افغانی در حفظ امنیت کشور ومسؤولین قوای بین المللی ناتو، دررأس آن ایالات متحدۀ امریکا رویدست گرفته شود.

شورایعالی انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان، که شرح سوابق و موقف سیاسی آن ضمیمۀ این نامه میباشد، بایادآوری ازحسن نظرو طرح وپلان امیدوارکنندۀ رییس جمهورجدیدامریکا، آقای پرزدنت بارک اوباما درقبال افغانستان، نکات ذیل راطی مکتوبی عنوانی ریاست جمهور وقصرسفید، احتراما تذکر میدهد :

1- ایجاد یک سد وخط امنیتی ودفاعی محکم درسرحدات شرقی و جنوبی افغانستان جهت جلوگیری ازحمله آواران بخصوص درمناطق شرقی وجنوبی، جهت جلوگیری ازنفوذ روزافزون ویرانگر تروریست های منطقه ازطریق سرحدات وقبایل سرحدی درداخل خاک آن .

2- مهارکردن وقطع فعالیتهاومنابع تولید وقاچاق موادمخدرکه تمویل کنندۀ عملیات تروریستی وتخریبی حمله آوران، بخصوص درمناطق شرق وجنوب کشور.

3- آموزش وفعال ساختن تعدادکافی عساکر وپلیس ملی بااشتراک وشمول همه اقوام سراسرافغانستان

4- نظارت وپشتیبانی بیطرفانه ازانتخابات آیندۀ افغانستان که حتی الامکان مطابق موازین داموکراسی، مبراازهرگونه تمایل وتبعیض قومی بوده ورییس منتخب آنده وادارۀ امورمربوطۀ آن بتواند ازکمکهای بین المللی وقوای حافظ صلح بین المللی، بطورمدبرانه ودرایت ملی، درباز سازی کشور ورفاه مردم مصیبت دیدۀ آن، استفادۀ براصل نمایدواعتبار و علاقۀ کافۀ ملت رابه حکومت آینده احیاکند.

ضمن تذکرات چهارگانۀ فوق، این انجمن نکات اساسی نامۀ سرکشادۀ تحلیلگرسرشناس بخش امنیت ملی نشرات معتبرامریکا، پیتر برگن را که ازطرف (نیوامریکن فاندیشن) عنوانی رییس جمهوربارک اوباما ارسال شده، ویقینأ به ملاحظۀ شان رسیده است، ویک طرح معقول با پیشنهادات عام المنفعه میباشد، بااختصار ذیلا یادآور میشود :

« مسأله خیلی مهم وقابل غور توجه درحالت فعلی منطقه اینست که چلنجهای بزرگ وعمدۀ که درقبال افغانستان وپاکستان متوجه ایالات متحدۀ امریکاست، تعریف شود وقرارذیل مورد بررسی واجراات لازمه قرارگیرد :1- برطرف کردن و زدودن پناهگاه پرامن القاعده که در سرحدافغانستان وپاکستان به نفع وبدسترس آن قراردارد، 2- برقراری وتحکیم واقعی امنیت برای مردم افغانستان، 3- برطرف کردن وزدودن تهدیدهای تاکتیکی روزافزونی که طالبان درهردوسوی سرحد اتخاذ کرده اند، 4- عملی کردن وواقعیت بخشیدن به مساعی بازسازی و انکشافی افغانستان وبعضی مناطق قبایلی پاکستان، 5- خاتمه دادن یا مهارکردن فعالیتهای قاچاق تریاک وهیرویین درافغانستان، 6- توسعه وانکشاف وتعمیم اقتصادی زراعتی گسترده درافغانستان، 7- برگزاری انتخابات صاف وروشن وآزاد وواقعی برای تعیین رییس جمهورآیندۀ افغانستان درسال 2009 .

باعرض حرمت، دارالانشای انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان، 14 فبروری 2009

درهمین راستا کاپی نامۀ جوابیۀ تاریخ29 جولای 2009 رییس جمهور بارک اوباما رانیز درمتن اصلی انگلیسی آن که عنوانی اینجانب رییس انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان ارسال شده بود، به شماتقدیم میکنم :