کانگرس دست راستی 115 و معضلات اجتماعی امریکا :مبصر سیاسی: میرعبدالرحیم عزیز

  به روز سه جنوری، اعضای  کانگرس یک صد و پانزدهم امریکا حلف وفاداری یاد کردند. این بار هر دو اطاق کانگرس یعنی سنا و مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری خواهان قرار گرفته است. همچنان این بار اول است که حزب جمهوری خواه بر  هر سه قوۀ ثلاثۀ امریکا مسلط شده اند. با یک رئیس جمهور جمهوری خواه، کانگرس جمهوری خواه سعی خواهد که طرح های اجتماعی  به اصطلاح لیبرال گذشته را از صحنه بر دارد و در عوض طرح های محافظه کارانه را جانشین آنها سازد. البته این کار آسان نیست، اما نا ممکن هم نخواهد بود. جناح اکثریت کانگرس یعنی جمهوری خواهان وعده داده اند که طرح های صحی، امنیت اجتماعی (تقاعدی) و کمک های خدمت اجتماعی را مورد تجدید نظر قرار خواهند داد.

کانگرس متشکل  است از مجلس سنا و مجلس نمایندگان. سنا از ایالات نمایندگی می کند و مجلس نمایندگان از “مردم”. درسنا 100 سناتور اجرای وظیفه می نمایند که از هر ایالت دو سناتور انتحاب می گردند. اعضای مجلس نمایندگان بر مبنای نفوس هر ایالت انتخاب میشوند که مجموعاً به 435 تن میرسند. در سنای کانگرس 115، جمهوری خواهان 52 چوکی و دموکرات ها 46 چوکی بدست آورده اند. 2 چوکی به سناتور های “مستقل” تعلق گرفته است. در مجلس نمایندگان کانگرس 115، جمهوری خواهان 241 و دموکرات ها 194 چوکی را به خود اختصاص داده اند. پس احصائیه ها نشان میدهد که جمهوری خواهان در هر دو اطاق کانگرس اکثریت داشته و قادر خواهند شد که طرح های اجتماعی گذشته را که به زعم شان برابر نباشد، از صحنه بردارند. چون رئیس جمهور هم جمهوری خواه است، قانونی شدن طرح های مصوبۀ کانگرس بعید نخواهد بود. دموکرات ها صرف می توانند از نگاه قانونی  بحث های مورد علاقۀ خود را به تاخیر اندازند و زمان را طولانی سازند و برای مدت ها مانع رای گیری شوند، اما در نهایت جمهوری خواهان بر دموکرات ها غلبه خواهند کرد.  کانگرس 115، روش  های ارتجاعی ادارۀ اوباما  و کانگرس گذشته را حفظ خواهد کرد و باعث بسط و توسعۀ آنها خواهد شد. تغییرات در مواردی عملی خواهد گردید که جمهوری خواهان آن را از نظر گاه ایده لوژیک خود ضروری بپندارند. قابل یاداوری است که اگر منازعات بین دولت و مردم در تفاسیر قوانین حاد شود و موضوعات به قوۀ قضائیه ارجاع گردد،  به احتمال اغلب که محکمۀ عالی امریکا که محافظه کاران در آنجا هم مسلط اند، به نفع ادارۀ ترمپ و کانگرس 115 رأی خواهد داد.

کانگرس 115 در صدد انهدام خدمات اجتماعی برخواهد خاست که از دهۀ 1940 تا حال مرعی الاجرا بوده و مردم کم عاید و بی بضاعت از آن نوع خدمات  مستفید شده اند. بطور مثال، پروگرام صحی، تعلیمی، غذائی و کمک به اطفال و افراد مسن که تا اکنون یک عده مردم  بی بضاعت از آن استفاده نموده اند، مورد حملۀ جمهور یخواهان قرار خواهند گرفت و پول های ذخیره شده ناشی از لغو طرح های اجتماعی به سکتور نظامی منتقل خواهد شد. در رأس وزارت خانه های تعلیم و تربیه، کار، منزل و  انکشاف شهری، خدمات اجتماعی و حفاطت محیط زیست در ادارۀ ترمپ، دست راستی ها تعیین شده اند که همه آنها دشمن روش های حمایتی دولت از مردم فقیر اند. اگر ادارۀ ترمپ موفق گردد که همه طرح ها خود را به حمایت کانگرس عملی سازد، حیات اجتماعی در امریکا از ریشه تغییر خواهد خورد و تودۀ های میلیونی جداً خساره خواهند کشید.

حملۀ اول بر طرح صحی اوباما خواهد بود. باجودیکه پروگرام صحی اوباما کامل نبوده  و خلا های زیادی  دارد، با آنهم برای بیش از 20 میلیون امریکائی بیمۀ حیات تهییه کرده است که قبلاً نداشتند. نه ترمپ و نه کانگرس تا حال بدیلی معرفی نموده اند که بتواند جانشین طرح صحی اوباما شود، اما به یقین که سعی خواهد شد تا سکتور خصوصی بار دیگر بر تمام حیات صحی مردم این کشور حاکم گردد و  تصمیم بگیرد.  با هدف قرار دادن طرح صحی اوباما، جمهوری خواهان سعی خواهند کرد که پروگرام  های صحی برای  افراد معمر و مردم بی بضاعت را هم هدف قرار داده و به مروز زمان هر دو را خصوصی سازند. پول کمکی تقاعدی دولت هم آماج حملات ادارۀ ترمپ و کانگرس دست راستی 115 قرار خواهند گرفت و در صورت موفقیت درین اقدام  ضد بشری،  میلیون ها تن را ازین نوع کمک ها محروم خواهند ساخت. نافذ ساختن قوانین جدید و محروم ساختن  میلیون ها فرد از کمک های حتمی دولتی یک کار ساده نیست و بحث و جدال های  جدی و طولانی را در پی خواهد داشت، اما می تواند سراغار شوم برای مردم بی بضاعت باشد. 

موضوع مهاجرت و آمدن مهاجرین، بحث داغ دیگری در کانگرس 155 خواهد بود که جمهوری خواهان اکثریت دارند. نظر به وعدۀ ترمپ، تعداد زیادی از مهاجران غیر قانونی بالاخص از کشور های امریکای جنوبی از امریکا اخراج خواهند گردید و قوانین مهاجرت به امریکا هم خصوصاً برای مسلمانان  سخت گیرانه تر خواهند شد. کانگرس دست راستی  امریکا به طرح پیشنهادی ترمپ در مورد اخراج مهاجران غیر قانونی صحه خواهد گذاشت که درین صورت میلیون ها تن امریکا را ترک خواهند گفت. عدۀ زیادی اطفال مهاجران غیر قانونی در امریکا به دنیا آمده و درین جا تا مدتی بزرگ شده اند. دولت امریکا هنوز نمیداند که با این دسته مردم چه کند و کدام را ه حلی را در پیش گیرد. تنها شعار های انتخاباتی برای کسب رأی کافی نیست که بتوان معضلات اجتماعی را حل کرد. تا حال  هیچ اداره در امریکا قادر نشده است که معضلۀ مهاجرت را حل کند و یک راه حل منطقی پیدا نماید. همین مهاجران غیر قانونی اند که قسمت اعظم کار های روزانه را در امریکا انجام میدهند که امریکائیان خصوصاً سفیدان قادر به انجام آن نیستند. اخذ معاش کم و کار زیاد صرف از عهدۀ  خارجیان آنهم خارجیان غیر قانونی بر می آید. اکثریت این مهاجران غیر قانونی در خدمت کورپوریشن های زاعتی و صنعتی در آمده و با پول ناچیز و ساعات کار طولانی از آنها بهره کشی صورت می گیرد. مهاجران غیر قانونی نسبت نداشتن ویزه و یا موقف غیر قانونی، نمیتوانند صدای خود را بلند نمایند. باوجود این، اخراج این گونه مردم کار ساده هم نخواهد بود و با مقاومت کورپوریشن های استثمارگر مواجه خواهند شد. وعده های انتخاباتی چیزی است و عملی ساختن آن وعده ها چیزی دیگر.

اگر ادارۀ ترمپ و کانگرس 115 موفق گردند تا طرح های مفید اجتماعی گذشته را منهدم سازند، ما باید منتظر طغیان ها و  نارامی های اجتماعی در امریکا باشیم. مردمی که کار و پیشه ندارند و برای شکم سیر کردن خود به کمک عذائی دولت محتاج اند، در مقابل هر نوع روش سختگیرانۀ و ضد انسانی دولت امریکا استادگی خواهند کرد و مبارزۀ دوامدار را در پیش خواهند گرفت.