درز در جـنـاح شـرقـی نـاتـو «تــرکیـه زیـر ذره بین» : میرعبدالرحیم عزیز – مفسر سیاسی

دولت “اردوغان” با روسیه به موافقت رسیده است که ترکیه سیستم دفاعی اس – 400 روسیه  را خریداری نماید. این بار اول است که یک عضو ناتو آن هم ترکیه که اهمیت  زیادی درین پیمان دارد، از روسیه (شوروی سابق) اسلحۀ دفاعی خریداری می نماید. این معامله به مشابه یک کودتا از جانب روسیه در قلب ناتو شمرده میشود. ترکیه یکی از مهم ترین کشور های عضو ناتو است که بعد از برتانیه دومین قدرت نظامی را (به استثای سلاح اتمی) در اروپا تشکیل میدهد. از دست دادن ترکیه برای امریکا و ناتو بزرگترین ضربه به این پیمان دفاعی محسوب میشود. اینکه “اردوغان” موفق خواهد شد که توافق خردیداری اس – 400 را از روسیه به مرحلۀ اجراء بگذارد، بایست منتظر باقی ماند. به یقین که “اردوغان” از سرنوشت “نواز شریف” آگاه شده است.

این نوع قول دادن حیات سیاسی  “نواز شریف” را خاتمه داد

ترکیه مصمم است که این کشور سیستم پیشرفتۀ راکت دفاعی اس – 400 ((S-400 را که یکی از بهترین در جهان است به قیمت 2.5 بیلیون دالر از روسیه خریداری نماید. این سیستم هنوز هم در روسیه قابل استفاده است. روسیه به زودی سیستم دفاعی اس – 500 را برای اردوی این کشور جانشین اس – 400  خواهد کرد. هر زمانیکه یک قدرت جهانی اسلحۀ جدید را  اختراع می نماید،  اسلحۀ قبلی را به معرض فروش قرار میدهد.  روسیه اس – 300 را به ایران فروخت که آنهم به تناسب منطقه با ارزش ارزیابی شده است. ترکیه عدم رضایت خود را از تصمیم ناتو در مورد فقدان حمایت این پیمان از جناح جنوبی ترکیه اعلام نمود و تصمیم گرفت که خود دفاع این منطقه را بدوش گیرد. خریداری سیستم دفاعی اس – 400 از روسیه، امریکا و سایر اعضای ناتو را در حال سرگیچی قرار داده است که چطور بتوانند ترکیه را ازین معاملۀ مهم و پرمنفعت برای روسیه باز دارند.

                            سیستم دفاعی اس – 400

از آغاز بحران سوریه تا کودتای سال گذشته در ترکیه، این کشور دست امریکا را در تضعیف این کشور دخیل می داند. بالاخص حمایت امریکا را  از کرد های سوریه در تقابل با نظام اسد و حمایت از تشکیل یک کردستان بزرگ که یک قسمت از خاک ترکیه را هم در بر خواهد گرفت، انقره را  سخت در اضطراب قرار داده است. ترکیه هم برای اینکه بتواند امریکا و ناتو را در بلاتکلیفی قرار دهد و راه و روش مستقل تری را نسبت به گذشته در پیش گیرد، روی ملاحظات سیاسی  حتا ستراتژیک سیتسم دفاعی اس – 400 ساخت  روسیه را انتخاب کرد که می تواند جدی ترین اخطار برای ناتو  و امریکا باشد. مهم تر از همه، ترکیه اجازه خواهد داشت که سیستم دفاعی اس – 400 را بعد از مدتی در داخل تولید نماید. یک عده از ستراتیژست ها ابراز نظر می نمایند که ترکیه چگونه قادر خواهد شد که اسلحۀ روسی را با اسلحۀ ناتو که در اردوی ترکیه مورد استعمال دارد، آشتی دهد و از هر دو در حین وقت مساویانه بهره برداری نماید. سیستم دفاعی اس – 400 قادر است که تا فاصلۀ 250 میلی طیارت و راکت را شناسائی نموده و آنها را نابود نماید. اسرائیل اولین کشوری است که ازین معامله اظهار نگرانی کرده  و متصور است که توازن را در شرق میانه  برهم خواهد زد.                                           ترکیه یک کشور بسیار با اهمیت پیمان تجاوز کار ناتو به شمار میرود. معلوم نیست که امریکا تا کجا می تواند زیاده روی های “اردوغان” را تحمل نماید. مثال “نواز شریف” به ما آموختاند که امریکا تحمل متحدین سرکش خود را ندارد و هر یک را که زیاده روی نماید، از صحنه بر میدارد. ما منتظریم که چه عقوبتی متوجه اردغان خواهد شد.