کشور ما در منطقه از منابع فراوان آبهای شیرین برخوردار است٬ اما با تاسف کار لازم در طی سالهای جنگ صورت نگرفته است. بدین مناسبت برنامه گفتمان – استاد پرتو نادری را بشما پیشکش مینماییم.