سایـت مـاریـا دارو مراتب تسلیت خویش را برای بازماندگان و خانواده های شهدای سراسر افغانستان که در راه حـفـظ و امـنیـت کشور جانهای شیرین شان را ازدست داده اند٬ ابراز میدارد.

فلک بنگر چگونه کشورم سوخت
به ظلم ناروا بوم و برم سوخت
زبانه می کشد آتش ز هرسو
در این ماتم سرا خاک و درم سوخت
عزیزان سوختند در آتش جنگ


مرا از غم تمام پیکرم سوخت
گرفت دشمن در آخر انتقامش
غلامانش کنون خاکسترم سوخت
زده آتش به ملکم دشمن دین
درخت و جنگل و خشک و ترم سوخت
مجال زندگی از ما ربودند
غم و درد و الم ، بال و پرم سوخت
دمار از روزگار ما بر آمد
همه دار و ندار کشورم سوخت

شعر از

سید محمد نادر خرم

فوتوی  فوق ازصفحه فیسبوک  محترم اسد تابش  میباشد