هوای تازه بیـاور : نعمت الله باختری

هوای تازه بیـاور که یک دو دم بزنیم
بپـاس حرمـت آزادی دو رهم بزنیـم
اگرچه نیست دل خوش بیاد خاطره ها
امیــدجـاده ی ویـرانه را قـدم بزنیم
سرمزارفراموش گشته گان راه وطن
      حر یر سـرخ بیـاریـد تا علم بـزنیم 
     

به عزم رستـم وشمشـیر هویت اجداد
بپا شویم ببـالـیم وبر ستـــم بزنیــم
زخون خویــــش بسـازیم رنگ آزادی
به صفحه ی دل تاریخ یک قلم بزنیم
دگربس است حقارت بـنام بی وطنی
ضریب جبر به ابطال بیش و کم بزنیم
بناکنیم درین خطـه مهمــن جمشـید
و گاهـنامه ی تجــرید را رقم بزنیم
باختری