یاد جنرال عبدالراق گرامی باد ُ او سمبول وحدت ملی و قهرمان ملی افغانستان بود بدین مناسبت آهنگهای زیاد به زبانهای و نژاد های مختلف مردم افغانستان برایش سروده شده است ُ یکی آنرا تقدیم میکنیم.