نیروهای افغانی وابسته به سی آی ای مردم را به وحشت می اندازند – اعتماد را تخریب می نمایند: میرعبدالرحیم عزیز مفـصر سیاسی

      ویب سایت ضد جنگ (antiwar.com) مضمونی مختصری را تحت عنوان  بالا به تاریخ 31 دسمبر 2018  به نشر سپرد که اینک ترجمۀ آن را خدمت هم میهنان تقدیم می کنم.

مهاجمان مورد حمایت سی آی ای، از تعاملات بی بند و بار در عملیات خود بهره می جویند.                              در 17 سال جنگ امریکا در افغانستان، ادارات متعدد این کشور (امریکا) هزار ها ستراتیژی متفاوتی را به شمول استخدام گروه های محلی، آزمایش نموده اند تا  در جنگ برنده شوند. در آوانیکه متحدین پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) مشکلات عظیم و مستند داشته اند، باآنهم  به پای سی آی ای نمیرسند.

مخفی و بی مسؤولیت در برخورد با قوانین، اجیران افغانی سی آی ای متشکل از  دسته های مسلح محلی با آموزش های جزئی و بسیار قلیل،  ماموریتی دارند که انجام دهند، بدون اینکه  کمترین توجهی به قوانین تعاملی داشته باشند.

به این گروه ها دستور داده میشود که در جستجوی ستیزه جویان برآیند که این خود اعطای صلاحیت  نا محدود در حمله به منازل مردم و  به غارت بردن زندگی آنهاست. یک فردی که از یک ماجرا جان به سلامت برد، اظهار داشت که جنگجویان او را با خود برای سوال کردن بردند. بعد از گرفتاری وی، افراد مربوط به سی آی ای دو برادر و یک خاشنۀ او را به قتل رسانیدند، بعد خانۀ او را به آتش کشیده که دختر سه ساله اش هم درین ماجرا کشته شد.

مقامات ولایتی و محلی عمیقاً ازین نوع جنایت انتقاد نموده و اظهار داشتند که این حمله یک انسان بیگناه را هدف قرار داد. با مُهر تائید سی آی ای، احتمال کم وجود دارد که مقامات  محلی و حتا مامورین دولت افغانستان بتوانند کاری درین خصوص انجام دهند.

تحقیقات در مورد جنایات جنگی در افغانستان به ندرت صورت می گیرد، بالاخص زمانیکه سی آی ای  به این موضوع پیوست داشته باشد. درخواست های رسمی برای حفظ اسرار به این معنی است که موضوع مربوط به جنایات عُمال سی آی ای  به ندرت افشاء میشود. این چنین معنی میدهد که معیار برای  چنین تهاجمات، حمله است. عمل کنید آنچه را می خواهید انجام دهید  و سپس همه چیز را به آتش کشیده و میزان شواهد و اسنادی را که ممکن است جمع آوری شود محدود سازید.

تحلیلگران ومقامات محلی هشدار می دهند که گروه های مرتبط به سازمان استخباراتی امریکا سی آی ای که مردم را به وحشت می اندازند، اعتماد به  عملیات  امریکا را در  سراسر افغانستان طور وسیعی آسیب می رسانند. نشانۀ کمی وجود دارد که چیزی در آینده تعییر نماید.