معرفی کارمندان رادیو تلویزیون سابق افغانستان 
: یوسف هیواد دوست

          معرفی کارمندان رادیو تلویزیون سابق افغانستان
(
نطاقان ،ژورنالیستان ، پرودیسران ، ډایرکټران ،نویسنده ها ، همکاران تخنیکي ، ممثلین ،آرت و ګرافیک ، سناریستان ، فلم سازان ،،هنرمندان ،مبصرین ، مفسرین و مسُولین …)
*************************************

 

نجیب ساکب ژورنالیست ، برنامه ساز و نویسنده توانای رادیو تلویزیون افغانستان
////////////////////////////////////////

او را همه دوست داشت ،هم بخاطر قلم توانایش و هم بری تهیه بهترین برنامه ای تلویزیوني اش .و اما من در کنار این همه وارستګی ها ، اخلاق نیکو و برخورد صمیمي اش با همکاران را خیلي در وجود جناب ساکب صیب برازنده میدیدم .آرې ! نجیب ساکب این ژورنالیست ماندګار را امروز به معرفی مینشنیم .نجیب ساکب در شهر کابل این قدیمترین شهر افسانه ها و یاد های تاریخ مردمان مان ، در یک خانواده ادیب تولد شده ، دورۀ بکلوریا را از لیسۀ غازی کابل سند فراغت گرفته است،
تحصیلات عالی خویش را درفاکولتۀ ادبیات وعلوم بشری پوهنتون کابل به سر رسانده و لیسانسۀ رشتۀ ژورنالیزم میباشد.
درسال 1360 هجری خورشیدی دررادیو تلویزیون ملی افغانستان ، درریاست هنر وادبیات رادیوتلویزیون و دربخش هنرو ادبیات رادیو تلویزیون به حیث دایرکتر ونویسندۀ برنامه های ادبی تلویزیون مقرر گردید که از همان آغاز کار به تهیۀ برنامۀ مجلۀ تلویزیونی که یکی از ثقیل ترین و وزین ترین برنامه های ادبی تلویزیون بود پرداخت. نجیب ساکب درآن برنامه به زبانهای دری و پشتو هردو، مطالب می نوشت.

زمانی من بحیث مدیر عمومي اداره هنر و ادبیات تلویزیون ایفای وظیفه مینمودم ،بارې یکی از پرودیسران یکی از برنامه ها متن پشتو برنامه را جهت چک و امضا برایم آورد ، متن را خواندم ، بخدا باور کنید تعجب کردم که این متن عالی را با این همه ادبیات و ګرامر بلند زبان پشتو کی نوشته است ؟ برایم ګفتند نجیب ساکب .تعجب کردم ، او را به دفتر خواستم ، مثل همیشه خنده بر لب و صمیمي برایم ګفت (( هیواددوست صیب دا څلور کاله زه د ځینو خپرونو مطالب لیکم …)) .قلمش نیز مثل خودش صمیمي و دلپسند بود . ایشان درکنار آن گاهگاهی برای سایر برنامه های تلویزیون مانند برنامۀ مشعلداران هنر نیز متن می نوشت و درتهیۀ مطالب رادیویی نیز حصه میگرفت.
محتوای برنامۀ مجلۀ تلویزیونی عمدتاً متشکل بود از نقد وبررسی سینما ، تیاتر ، ادبیات ، هنر های تجسمی وغیره که بخش اعظم آنرا به تنهایی تهیه میکرد.درپهلوی تهیۀ برنامه های یادشده ، ده ها برنامۀ ادبی هنری دیگر را نیز درتلویزیون تهیه ودایرکت کرده است. بعضاً دربرخی از برنامه های ادبی رادیو وتلویزیون نطاقی هم میکرد. شماری برنامه های تلویزیونی ازجمله برنامۀ کتاب راکه نخست بنام برگها نشر میشد ، برنامۀ سپیده ها که دربر گیر متون کلاسیک ادبیات دری بود وبعضی برنامه های شعری را درمدت کارش ایجاد وتهیه کرده بود.همکارانش دربرنامۀ مجلۀ تلویزیونی ، ژورنالیست خوب محترم اسماعیل فضل (که هم اکنون هم درتلویزیون تشریف دارند) ژورنالیست پرکار محترم پریوش سرمست ، برنامه ساز خوب شکیلامسعود بقا و دایرکتر خوب محترم حکیم فرنود بودند. درآن زمان دیکلماتور ورزیدۀ ما محترمه فریده انوری مسؤولیت ادارۀ هنروادبیات رادیو تلویزیون را ( بحیث مدیر عمومی) بعهده داشت که بعداً زمانیکه هنر وادبیات به ریاست ارتقا یافت رییس آن محترم هارون یو سفی طنرنویس شهیر کشور بود و درپی آن محترم سرور انوری نویسندۀ نامدارکشور ما این وظیفه را به پیش میبرد.درادامۀ کارش در رادیو تلویزیون ملی افغانستان بلاخره درسال 1372 جناب ایشان نیز خود بحیث رییس هنر وادبیات رادیو تلویزیون مقرر گردید ومدت شش سال دراین سمت باقیماند که مجموع مدت کارش در رادیو تلویزیون 17 سال را دربرمیگیرد.
زمانیکه جنگ های خانمانسوز داخلی درافغانستان اوج گرفت او نیز مانند عدۀ زیادی از هموطنانش، به پاکستان پناهنده شد،ودرسال 1377 بخش برنامه های تعلیمی رادیوی بی بی سی برای افغانستان (AEPO)به حیث نویسندۀ درامه پذیرفته شد ،و بعداً درهمان اداره به ترتیب ، بحیث درامه نویس و دیالوگ ادیتور بخش دری درامۀ خانۀ نو زنده گی نو و(کواردیناتور) درامۀ مذکور ایفای وظیفه کرد . مدت کار ش در رادیوی بی بی سی حدود 12سال را درگرفت.
ازسال 1389 به اینطرف درریاست برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ، دربخش رسانه های آن منحیث مسؤول تولید مصروف کار میباشد.دراین اداره برنامه های رادیویی ، فلمها وسپات های مستند و ژانر های طباعتی دررابطه با دستاوردها ومسایل مربوط به برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ، تولید میگردد.
خارج از این مصروفیت ها ، نجیب ساکب شعر نیز سروده است ویک مجموعۀ شعری بنام (روایت سنگ ) دارد. داستان کوتاه هم نوشته است که شخصا من داستان هایش را زیاد میخواندم . نجیب ساکب درامه های رادیویی وتلویزیونی و سیناریوی فلم هم نوشته است . سناریوی فلم سربند از نوشته های محترم سامب صیب است . چند تا اثر تیاتری نیز نوشته .خلاصه کلام، نجیب ساکب این مرد خدا ، سرمایه تکرار نا شدني برای کشور بخصوص رادیو تلویزیون ما بود و هست ،خدایش یار و مددګار .طول عمر و سعادت نصیب این همکار عزیز مان . ( یوسف هیواددوست )
///////
یک شعر از نجیب ساکب ////////

غزل سبز بهار

دردل خستۀ خاک
شعر جادویی باران جاریست
تن هرشاخه
زاغراق سخاوت لبریز
و غزل ،
غزل سبز بهار از نفس و حشی باد
در رگ منجمد وسرد درخت
می روید ……
تا پرستو آمد
برکه را آینه گفت:
ذهن هر سبزه شنید:
که غم سنگی عفریتۀ بهمن در خواب
چه تماشایی
به تعبیر نشست!!….
فهم هرواژه به اندازۀ یک شهر صدا
سخن ازرحمت باران آورد
و زمانیکه سپهدار عزیز ایمان
بالوایی زتراویح بلند تکبیر،
برسر سنگر اهریمن خاموشی تاخت
ناگهان ،

ناگهان لشکری ازلاله قد افراخت!

و سرودیکه درآن حجم رسالت ره داشت ،

شعر آزادی وبارآوردن را

به سراپای زمین ، جاری کرد

وشیندم که زآرامگه شب ، مردی ،

با قبایی زمزامیر شهادت بردوش ، 

مژده ازکوچ کلاغان آورد و

نویدی از پر واز

همسخن

عیدگل در راه است 

و دختر کولی باغ 

قصه کوچ زمستان برلب ….

دلم از کوچ گرفت 

دلم از سردی شکست 

قصه کن

به من از هر چه گل است 

به من از هر چه در خت است 

به من ازهرچه بهار است

بگو

حوت 1360