ای عید : نـورالـدیـن همسنـگر

 

ای عید آیی وخانه ی ماهم سری بزن 

با دست مهرغمکده ی ما دری بزن

بگذشت عمرماشب تنهایی و فراق

جز درد هجر یک سخن دگری بزن

حسرتسرای غربت ما پرصدا بکن

بالی فشان به گردسرما پری بزن

داغ جفازلوح دل تنگ ما زدا

آتش به آشیانه ی استمگری بزن

تیری بزن زنور،شب تیره گی ما

بر قلب دیو کینه بیا خنجری بزن

کشتی مازموج حوادث شکسته است

بر ساحل امید بکش لنگری بزن 

شادی دگر به کلبه ی مادرنمیزند

پیش ازغمی که پا نهد اینجا سری بزن

هالندجون ۲۰۱۹

نورالدین همسنگر