آموزش مهارت‌های تكنيكی رسانه‌ای برای ۱۲۰ بانوی دانشجو تکمیل و از خانه فیلم رویا فارغ گردیدند

  روز پنج شنبه بیست و نهم حمل طی مراسمی ۱۲۰ دانشجوی (مهارتهای تکنیکی رسانه ای) به جامعه رسانه معرفی شدند در این برنامه فلم مستندی از مجموعه کارها، چگونهگی روش تدریس و نمونههای کاری دانشجویان نمایش داده شد. در ادامهی برنامه آقای فاضل سنچاركی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، آقای عالم فرهاد رییس دانشکدهی هنرهای زیبا،آقای عزیز رویش رییس مکتب معرفت، خانم مریم ساحلی مدیر بخش زنان در اقتصاد، خانم حدیثه انوری از دانشجویان و رویا سادات رییس خانه ی فلم رویا صحبت نمودند، سپس پس تقدیر از اساتید دو دور و نشر نمونههای کاری کارآموزان، تصدیق نامههای شان اهدا گردید.این برنامه ازطرف خانه فلم رویا در سالون دیپارتمنت سینمادانشکده هنرهای زیبا، پوهنتون کابل برگزار شد.


خانه فلم رویابه هدف بلند بردنِ سطح کیفی مهارتهای تکنیکی رسانهای، رشدِ ظرفیتها، ایجاد اشتغال برای جوانان، به ویژه بانوان؛ در دو دوره آموزشِ مهارتهای تکنیکیرسانهای را برای (۱۲۰) تن از بانوان جوان در چهارچوب آکادمی “RFH” برگذار نمودهاست. طی این دورهها که بیشتر بصورت عملی بوده؛ دانشآموزان در بخشهای مختلفی از مهارتهای تکنیکی رسانهای؛ مانند عکاسی، فیلمبرداری، ویرایشتدوین، طراحی گرافیک، گرافیک تصویری، نورپردازی، رنگ آمیزی، و ترکیبِ صدا آموزش دیدهاند ودر این دو دورِ اول دانشجويان دانشکده های ژورناليزم، هنرهای زيبا، كمپيوتر ساينس و انيستيتوت هاي هنر شركت نموده بودند.


مهمترين اصل براي خانه فلم رويا در اين برنامه نوع ميتود تدريس در بخش كارهای عملی بوده است، که چندين ماه روي نوعيت پلان تدريس با استفاده از تجربيات اكادمیهای هنر در بخش كارهای عملی كه در ساير نقاط جهان معمول است كار صورت گرفته و استادان مجرب كه اكثرا دارای درجهتحصیلی ماستری میباشند در بخشهای مختلف تدريس نمودند. اين برنامه در قالب يك برنامه كوتاه مدت با امكانات محدود براي خانه فلم رويا نبوده بلكه مدت زمان استندرد براي دورههای كارآموزی مهارتهای تخنيكی را در نظر گرفته و از بهترين امكانات تخنيكی كه مخصوص خانه فلم رويا است با ميتود تدريس استندرد و با حضور استادان مجرب اين دورهها را به پايان رساندند و همهی كار اموزان در تمام بخشها داراي كار های عملی بسيار خوب هستند و شرايط كار كردن در بخشهاي مربوطه را به نحو احسن دارند. خانهفلم رويا اين برنامه ها را در قالب RFH اكادمی ادامه ميدهد واز حمايت هنر دوستان در اين بخش استقبال میكند.
تماس با دانشجویان برای جذب کار:
تمام دانشجویان دو دور (آموزش مهارتهای تخنیکی رسانه ای) در دیتابیس اکادمی RFH راجستر میباشند و از طریق ویب سایت اكادمی میتوانید با آنها برای جذب کار و یا دورهای کارآموزی به تماس شوید.
عكس: جاهده سادات

#RFHAcademy #RoyaFilmHouse
Roya Sadat Aziz Deildaar Roya Sadat
Aziz Deildaar Alka Sadat Alka Sadat Sharbanow Nori Shuja Naderi Rashed Lovaan Ahmad Imami Jaheda Sadat Photography by Jaheda Sadat Foad Dehqanpour Abdul Quddos Khamosh

با Roya Sadat.