روسیه افغانستان را تنها نه خواهد گذاشت : دکتـور علـی احمـد کریـمی

   یک قرن روابط دیپلماتیک روابط میان امریکا،روسیه و چین سه قدرت اتمی و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل سرشار از شک و تردید وبی اعتمادی است اگرچه این اختلافات یک امر معمولی در روابط کشور هاست و در آینده نیز ادامه خواهد یافت. امریکا در حال حاضر قدرت بر تر جهان است، امریکا باوجودکنترل و نظارت کامل بر افغانستان به روسیه و چین پیشنها نموده است تا در بر قراری صلح در افغانستان همکاری نمایند که این رضایت بیانگر استراتژی جدید کاخ سفید در طولانی ترین جنگ امریکا می باشد،دیده می شود که بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا به تنهایی و با استفاده از زور قادر به تامین امنیت و جنگ با تروریسم نیست. پیشنهاد امریکا از همکاری کشور های رقیب درحالیکه نظامیان این کشور روابط رو به افزایش روسیه و چین را برای امریکا خطرناک تر از داعش میدانند نقطه عطف جدید در حل قضیه افغانستان خواهد بود.
البته همکاری قدرت های بزرگ به آن ارتباط دارد که آیا امریکا واقعا قصد دارد افغانستان را ترک بگوید؟ طالبان مدعی اند که افغانستان اشغال شده و اگر مذاکرات طالبان با امریکا بدون نتیجه بماند آیا امریکا جنگ را با طالبان ادامه خواهد داد؟ آیا حضور نا معلوم امریکا و ناتو باعث تشویق افراطگرایی وتروریسم در منطقه و کشور های اسلامی نمیگردد ؟آیا اگر امریکا از افغانستان خارج گرددجنگ داخلی در افغانستان تکرار نه خواهد گردید؟ کسی تا هنوز هدف اصلی امریکا را در این پیشنهاد که طرف قبول همه است نمی داند ولی بدون شک همکاری این سه قدرت اتمی در جهان می تواند به افغانستان وثبات منطقه کمک نماید.

اگر این پیشنهاد را نشانه ویا رمزی از احترام به منافع سایر کشور های منطقه بدانیم در آن صورت کشور های منطقه مسئولیت دارند تا اازهر نوع مداخله در امور افغانستان خود داری ورزند. اگر رقابت های, تسلط جویانه و منفعت جویانه به همکاری های مثبت و فعال چیره گردد آنگاه افغانستان دوباره به میدان نبرد بازی های قرن نزده تبدیل خواهد گردید در آن صورت بیشتر از همه به ضرر امریکا ، منطقه و جهان خواهد بود چون امریکا در این بازی در محاصره کشورهای رقیب تنها باقی خواهدماند و تکرار رقابتهای قرن نزده در افغانستان فاجعه بزرگ در پی خواهد داشت و بازی بروی انبار های باروت همه را منفجر خواهد ساخت. روسیه و افغانستان روابط صد ساله دیپلماسی دارد واین روابط ریشه در تاریخ دو کشور دارد،کارشناسان روسیه در امور افغانستان همکاری های علمی،اقتصادی ، فرهنگی و اعتماد واحترام متقابل میان دو کشوررا در دوران شاه افغانستان بگونه ای عصر طلایی در روابط دوکشور می پندارند،با وجود فاجعه تاریخی سال۱۹۷۹، مردم افغانستان وبه ویژه جوانان به ادبیات وفرهنگ معنا دار روسیه علاقمند می باشند. دانشمندان وتحصیلکرده های افغانسنان که مجبور به فرار درکشور های غرب گردیده اند روسیه را ازمراکز عمده سیاسی ،علمی وفرهنگی جهان میدانندو در غرب فقر فرهنگی را احساس می نمایند ، ومیگویند زندگی فقط تجارت نیست بلکه عشق و دوستی و مسولیت درقبال دیگران نیز شیرازه هستی انسان را تشکیل می دهد. روسیه نوین شوروی دیروز نیست. روسیه نوین با پیروی از سیاست مستقل وعملگرانه در سالهای آخر به یک بازیگر فعال در جهان و سازمان ملل جایگاه والا دارد.روسیه علاقمند است تا افغانستان خانه امن برای سایر کشور های منطقه باشد.روسیه طرفدار با مقابله جویی با امریکا نیست اما در مسله افغانستان خروج نیروهای خارجی را یگانه راه رسیدن به صلح مطلوب میداند و روسیه به خاطر منافع ژوپولیتیک خود در منطقه افغانستان را تنها نه خواهد گذاشت. همکاری مشترک امریکا با روسیه در افغانستان می تواند به سایر نقاط داغ درجهان کمک نماید وفضای اعتماد متقابل را در روابط و همکاری های بین الملی و نظم نوین میان دو ابر قدرت بزرگ جهان تقویت بخشد. روسیه گسترش داعش را تهدید به مرز های جنوبی خود می داند وبدون همکاری با روسیه پیروزی به تروریسم نا ممکن است . چین از متحدین روسیه درسازمان همکاری شانگهای است و بیشتر به دنبال منافع اقتصادی خود در افغانستان وبه ویژه کشورهای آسیای میانه است.اژدهای زرد واین غول اقتصادی جهان، راه اندازی پروژه بزرگ قرن «یک خط و یک قطار » رابدون پایان جنگ در افغانستان نا ممکن می داند. چین با وجود مخالفت در جنگ تجارت با آمریکا، علاقمند با مقابله جویی با امریکا و اتحادیه اروپا نیست و با پیشنهاد امریکا در قبال افغانستان مخالفت نه خواهد ورزید واز لحاظ سیاسی پاکستان را ظاهرن تحت فشار قرار خواهد داد، چون می داند که جهان از سیاست تروریسم پروری پاکستان نفرت دارد .دونالد ترامپ در ضمن انتقاد شدید لحن از مقامات دولتی پاکستان اعلام نمود که مقامات پاکستانی تا کنون نقش قاتلان اجیر را در افغانستان بازی نموده اند.امیدواریم گه همکاری ها و رقابت های صادقانه و صلح طلبانه مشترک امریکا،روسیه و چین به جنگ طولانی در افغانستان خاتمه بخشد و در آن صورت شرایط آبرومندانه برای خروج نیروهای خاریجی نیز ایجاد خواهد گردید.

دکتور علی احمد کریمیامریکا