تخته ی شطرنج : قیوم بشیرهروی

تخته ی شطرنج

نگرانِ   وطنم   هر  طرفش  معامله  هاست

ای خدایا چکنم در دل  من  صد  گله  هاست

خاک میهن ز جفا تخته ی شطرنج  شده است

اسب و فیل در گرو دور زدن  فاصله هاست

 

پادشه  گشته  اسیر و  ز وزیر نیست  خبری

لشکر جبر  زمان عامل  این  معضله هاست

دل من  غصه  و  غم  دارد  و  بیمار  وطن

چونکه مرد وزن آن درگیر این مسئله هاست

قصه ی غمزده ای مردم آواره  شنو

کاینچن رنج  و ستم  در دل این  قافله هاست

این جهان  گرچه بزرگ است به قفس میماند

بسکه هر دیو و ددی  قاتل  این چلچله هاست

چه کنم  من  که اسیرِغم ورنج  سفرم

ای« بشیر» شورونوا درپی این حوصله هاست

  قیوم بشیرهروی

ملبورن – آسترالیا

سی ام می ۲۰۱۹