عاشقانه بگو : نذیر ظفر لویزیانا


بیا بساز دلــــــم شــــعر عاشقانه بگو
به شاخــــسار خـــیالم شبی ترانه بگو
کباب آتــــش دوری میــــان خانه شدم
صبا به یار گـــرامی تو محر مانه بگو
ز نا بکــــــــــاری ایام سر گران هستم
بمن حکا یــتی از گردـــشی زمانه بگوز دره های جــــــــفای زمان کبود شدم
شکایتی تن مـــــــن را بـه تازیـانه بگو
ز جــــــور پنجه ی پائیز آنچه من دیدم
به ســـر و بید و سپـیدار دانه دانه بگو
(
ظفر) ز غربت این شهر سخت دلگیرم
حدیث کوچـــــــه ی اغیار بی بهانه بگو