سینمای ما بی فروغ مباد : مـعروف قـیام

  صنف دهم مکتب بودم, موسسۀ گلستان فلم اعلان کرد برای ساخت فلمی که سر دست دارد, به سن های مختلف هنر پیشه میپذیرد. من که تازه همکاری بالمقطع را با رادیو تلویزیون ملی شروع کرده بودم, با اسدالله تاجزی, نویسنده, کارگردان و هنرپیشه تیاتر, از تعمیر رادیو و تلویزیون روانۀ آن موسسۀ شدیم. کمی دیر رسیده بودیم, از داخل سالون صدای اجرای نمایشی بلند بود, همین که دروازه را باز کردیم, لحظۀ کوتاه از تعجب جا به جا میخکوب شدم, با خود گفتم:
چهراجش کهنه و امیتا بچن به کابل آمده اند تا در فلم افغانی نقش بازی کنند؟ تاجزی که متوجه تعجب من شده بود, دست ام را کش کرد و با خنده گفت:
بیا بیا چرا حیران ماندی قیام؟ این دوتا, آن دوتا نیستندهنر پیشه های خود ما هستندبلی امیتا بچن, همان شاد روان مسعود « همکار » و راجش کهنه هم همین عزیز « فروغ » هنر پیشه گان موفق خود ما بودند که شباهت چشمگیری با دو ستارۀ درخشان سینمای بالیوود داشتند؛ داخل شدن ما بازی آندو را اخلال نکرد, آنان همچنان اجرای شان را که بُرشی از یک سناریوی سینمایی بود با موفقیت پیش بردند. من کنجاو شده بودم, در پایان تست و یا به اصطلاح امتحان هنر پیشه گی, بیشتر با این دو هنرور محبوب معرفی شدم و دریافتم هر دو سینما گر ما آدمهای آگاه, متین و صمیمی اند. در مورد زنده یاد « همکار » در آینده خواهم نوشت, اینک پیرامون شخصیت هنری محترم عزیز فروغ, نقاش, آموزگار و هنرپیشۀ سینما و تیاتر کشور که از بیست سال به اینسو در ویانای اتریش با خانوادۀ گرامی شان زنده گی میکند کوتاه مینگارم:
عزیز فروغ از آوان نوجوانی, هنگامی که دانش آموز بود به هنر بازیگری رو آورده بود و بیشتر در برنامه های فرهنگی مکتب سهم میگرفت. او پس از ختم تحصیل از رشتۀ هنر و ادبیات, از سال 1353 به حیث آموزگار در رشتۀ خطاطی, نقاشی و مجسمه سازی در چند مکتب کابل مصروف آموزش شد؛ با وجود مصروفیت تدریس هنر در مکاتب و تربیت جوانان در ورزش زیبایی اندام, شوق و دلبسته گی اش به هنر بازیگری فروکش نکرد و کار در سینما را چه در وطن و چه در غربت همچنان ادامه داد.
عزیز فروغ با آفرینش نقش های گونه گون در سینما و تیاتر کشور با کارگردانی کارگردانهای های مطرح و شناخته شده, جایگاه اش را در خانوادۀ سینما و تیاتر افغانی ثابت کرده است. او از سال 1352 فعالیت هنری اش را به گونۀ پیگیر آغاز کرده و در فلم های ارزشمند و ماندگار افغانی نقش های متفاوتی را آفریده است.
از فلم های که فروغ در آنها نقش داشته و توجه سینما دوستان را به خود جلب کرده است, میتوان از این فلم ها نام گرفت:
رابعه بلخیمجسمه ها میخندندعشق من میهن منگامهای استوارغارتگرانصبور سربازنقطۀ نیرنگیوطن یا کفند لمر په لورآشیانهندامتتا رویاستسریال شیرین گل و شیرآغا..و شماری از نمایشنامه های تلویزیونی..نا گفته نماند که این هنرور چیره دست ما به خاطر ارایه بازی خوب در فلم های ندامت و نقطه نیرنگی جایزۀ هنری به دست آورده است.
تازه آگاه شدم که فروغ گران ارج ما هم اکنون ناخوش است و با بیماری دست و پنجه نرم میکنند, تندرستی هرچه زودتر و تداوم فعالیت شان را در سینما تمنا میکنم.
*****
معروف قیام 

جرمنی