اتهام”توطئه”به کریملین، زنگ خطر به طالبان است! : دکتور علی احمد کریمی

 استخبارات تمام کشورهای جهان در مقابله جویی های استراتژیکی به خاطر منافع ملی خود در جنگها از هر وسیله از آن جمله کشتن ، اسارت  نیروهای نظامی، تبادل دیپلماتها، تاجران وحتی خبرنگاران استفاده می نمایند. واقعیت جنگهای افغانستان در طول تاریخ مهم ترین صحنه بازی های بزرگ استخبارات جهان و منطقه بوده و باقی خواهد ماند  . ادامه جنگ داخلی ،بی ثباتی های سیاسی ، تحمیل دولتهای دسته نشانده و تشدید عداوت ها و کینه توزی های قومی در طول تاریخ مانع ایجاد دولت مقتدر ،مستقل و ملی در کشور ما گردیده است. این عوامل ماموریت های محرمانه ای استخبارات خاریجی را آسان  و آشکاراست. در اشفته بازار کشور بی صاحب حتی  تعدادی از افغانها همکاری با بیگانگانرا  مایه افتخار ، کسب درآمد آسان و رسیدن به مقام می دانند. خبرچینی در کشور ما برعلیه یکدیگر مظهر وطن دوستی  به حساب می آید؟.

تعدادی از کارشناسان نظامی و کهنه کار غرب، ماموریت استخبارات خارجی رادر افغانستان  بی خطرترین ماموریت در این کشور می دانند و می نویسند” همه دراین کشور برعلیه همدیگر نقشه کشی می کنند و همه همدیگر رابه جاسوسی و خیانت متهم می نمایند،منافع فردی بالاتر ازمنافع ملی است”. در افغانستان به مفهوم واقعی دولت وجود نه دارد .تاریخ افغانستان تاریخ بدون وقفه تهاجم کشورهای بیگانه و تفرقه افکنی استخبارات خارجی است. طی چهل سال آخر قدرت ها درمیدان رقابت استخبارات  و انتقام گیری وبد نام سازی از همدیگر از  تئوری معروف ” که افغانهاهمیشه تطمیع میگردند” استفاده می نمایند . چرا”توطئه” کریملین با دادن پول به طالبان به خاطر کشتن سربازان امریکا در افغانستان آنهم بعد از امضاء موافقتنامه سیاسی در قطر با طالبان و آغاز مذاکرات صلح میان افغانها در محور توجه معتبر ترین روزنامه های امریکا بازتاب و به داغ ترین حربه سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برعلیه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تبدیل گردیده است؟.

در حالیکه بنا به گزارش این روزنامه ها  استخبارات امریکا در ماه فیروزی سال ۲۰۱۹ این گزارش را به مراجع مربوط اطلاع داده بود . رقبای سیاسی ترامپ با استفاده از این خبر اورا به بی خیری وبی پروایی در “توطئه” کریملین متهم می نمایند و جانب داری اورا به پوتین در این قضیه چون خیانت ملی انتقاد می نمایند.مایک ماکفل سفیر سابق آمریکا در روسیه در روزنامه واشنگتن پست، عکس العمل  ترامپ را در “توطئه” کریملین چون کمک ترامپ به افزایش محبوبیت و شهرت بیشتر ولادیمیر پوتین می نگارد.سفیر سابق آمریکا  موضعگیری های ترامپ را برعلیه مطبوعات آزاد ، اوکرائن و مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ امریکا، مهم ترین عامل ضعف وحدت ملی آمریکا می داند.

 چرا دادن پول به طالبان به داغ ترین مطلب در حلقه های سیاسی ،انجمن های اجتماعی ومطبوعات امریکا تبدیل گردیده است؟                         دنیا در انتخابات ریاست جمهوری امریکا شاهد طوتئه  ها وصحنه سازی زیاد خواهیم بود. دادن پول ازجانب روسیه به طالبان سرپوش گذاشتن بروی برنامه های پشت پرده است.

سرنوشت آینده یگانه امپراطوری دنیا به ادامه جنگ ضرورت و اجباری افغانستان ارتباط دارد. امریکا افغانستان را ترک نه خواهد گفت.طالبان با امضا توافقنامه صلح در قطر پذیرفتند که برعلیه سربازان امریکا نمی جنگند.طالبان بدون امریکا ومتحدین آن نمی توانند ثبات را برقرار بگردانند.امریکا وکشور های ناتو  دولت خود خوانده امارات اسلامی طالبان را هرگز به رسمیت نه خواهند شناخت.طالبان در روسیه نیز یک گروه غیر قانونی است. 

مردم افغانستان  از گرایشهای افراطی طالبان در دین و سیاست نگرانی دارند و نمی خواهند آزادی های  مدنی قربانی افراطگرایی های قرون وسطی گردد. اردوی ملی افغانستان نسبت به سالهای گذشته منسجم و قوی گردیده است.” توطئه” کریملین در محافل سیاسی و مطبوعات امریکا از مسائل معمولی در استانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا است. هیچ رئیس جمهور در امریکا حاضر نه خواهد گردید که به خاطر طالبان در شرایط بحران کنونی منافع استراتژی خود را قربانی نماید.واشنگتن به خاطر اقداماتی که در جهان اتخاذ می نماید نیازی به پاسخ و عذر خواهی طالبان ندارد . امریکا در افغانستان به خاطر ضرورت و اجبار باقی می ماند. 

توافقنامه صلح در قطر که اندکترین اهمیت حقوق وبین المللی ندارد تنها اعطای پاداش به نیرو های است که  طرفدارادامه حضورامریکا در افغانستان باشد . روزنامه های واشنگتن پست و نیوریاک تایمز با نشر .” توطئه ” کریملین آن هم در روزهای سرنوشت ساز وتاریخی برای روسیه بایک تیر دو هدف را نشانه گرفتند. تیر اول به جانب پوتین رها گردید تا مانع خضور گسترده مردم در انتخاب قانون اساسی جدید گردد. این تیر به گفته سفیر سابق آمریکا  به محبوبیت و شهرت بیشتر پوتین افزود. تیر دوم زنگ خطر به طالبان است، اگر طالبان مطابق قواعد امریکا رفتار نه نمایند و در مذاکرات میان افغانان مطابق اراده اکثریت، از شرکت در حیات سیاسی افغانستان تمرد ورزند، امریکا می تواند قرارداد سیاسی قطر را فسخ نماید. 

دکتور علی احمد کریمی امریکا