آواره گی : م- اسحاق ثنا

شعر ثنا

آتش جنگ باز یک بار دیگر 

بی مهار و شعله ور گردیده است

میکشد انسان هر جانوری 

همچو قاتل خیره سر گردیده است

خانه ها از حمله ای وحشت گرش

پر ز دود و پر شرر گردیده است 

جنگ را ای وای گویم در وطن 

هر زمان اش بیشتر گردیده است 

مردم از بی خانگی آواره گی 

بی مکان و در به در گردیده است 

هموطن از غصه نالد روز و شب 

بی کس و خونین جگر گردیده است

ای خوش آن روز که شام میهنم

از فروغ مه سحر گردیده است 

محمد اسحاق ثنا 

ونککور کانادا 

12/10/2020

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.