دشمن مکاره : م – اسحاق ثنا

شب غمین

میهن زیبای من آن مجد دورانت چه شد؟

شوکت پارینه و آن عظمت و شانت چه شد؟

محو میکرد دشمن مکاره در میدان رزم

پهلوانان، قهرمانان، رادمردانت چه شد؟

باغ و بوستانت همه از برگ و بار افتاده است

دشت و دامانت چنان خشکیده دهقانت چه شد؟

خار چشم دشمنان آن منبع سرمایه ات

لاجورد و یاقوت و لعل بدخشانت چه شد؟

می رسید آواز نی از گوشه های دور دست

می نواخت از جان و دل در دشت چوپانت چه شد؟

بی غمی بود و محبت بود و رسم دوستی

این همه آرامی و آسوده دورانت چه شد؟

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

۱۶ اکتوبر ۲۰۲۰