حاصلات رهایی پنج هزار طالب ؟؟؟
: احمد سعیدی

حادثه خونین امروز در مرکز آموزشی “کوثر دانش” در دشت برچی و حادثه خونین ولایت  نیمروز و سایر ولایات دیگر که هر روز مردم ما را به خاک و خون میکشد برای هر انسان با وجدان خیلی درد آور و تکان دهنده است. تعدادی از دوستان از من پرسیده اند عوامل تشدید جنگ و این نا امنی ها در کشور چی  بوده میتواند که هر روز مردم ما تلفات میدهند.
به عقیده من چند عوامل مختلف دارد که قرار ذیل اند.

۱-  پنج هزار طالب را که آقای اشرف غنی بدون قید و شرط رها کرده ۸۰ فیصد آنها دوباره به جبهات جنگ رفته تازه نفس هستند و به جنگ دوام میدهند که رهایی اینها جفای بزرگیست در حق مردم افغانستان.

۲- در این روز ها کشور های غربی و حامیان طالبان که از آنها حمایت میکنند سلاح و مهمات خیلی پیشرفته را بدسترس طالبان قرار دادند تا افغانستان و نیرو های امنیتی را ضربه بزنند و به قتل برسانند.
همه میدانند سلاح و مهمات که بدست طالبان قرار دارد زیادتر سلاح و مهمات کشور های غربی اند.
۳ – یک تعداد مردم افغانستان که از این دولت ناراض هستند چون میدانند این حکومت خیلی ضعیف و با  مشکلات زیادی روبرو است در این روز ها با طالبان رابطه پیدا کرده اند و طالبان را حمایت مادی و معنوی مینمایند.
میدانم همه در انتظار صلح اند به باور من اگر امریکایی ها بخواهند بدون اشتراک حکومت و مردم افغانستان صلح بیاورند این صلح شکننده خواهد بود و مورد قبول  مردم افغانستان نیز نمیباشد.
پیشنهاد من این است بخاطر کنترول از این وضعیت رئیس جمهور باید در ابتدا اجماع داخلی را ایجاد کند اجماع داخلی هم زمانی ایجاد میشود که جناب رئیس جمهور  باید از سیاست های غلط و اشتباه خود از همه مغدرت خواسته و به مردم رجوع کند و مردم هم از حکومت و نظام پشتیبانی کنند تا یک راه حلی برای جلو گیری از سقوط نظام جستجو شود.
در غیر آن اگر از این وضعیت بزودی جلو گیری و کنترول نشود یا کشور بطرف جنگ داخلی میرود یا خارجی ها از وضعیت فعلی سو استفاده نموده کوشش میکنند تا مردم افغانستان را یکبار دیگر زیر تسلط طالبان بیاورند.
به عقیده من هنوز فرصت های اندکی وجود که امیدوارم مردم افغانستان از عقلم سلیم کار بگیرند تا این فرصت اندک هم از دست نرود.