جغد نادان :محمدعثمان نجیب

غرش رعد شنیدم گفتم که گام های تست

 پریدم و دیدم که غوغای خیال های تست

پرسه زنی در دلی که داغ دار نگاه های تست

خانه‌ی دل آبستن اتفاقی به پای های تست

خونابه‌ی دل سرخی نوشان ز لب های تست

کجا پری از قفس دلی هر گاهی که 

زولانه اش زلف های پیچان تست

تو بلبلی و باغ ارم مکان لگد و گام های تست

دل جغد نادانی که خمار خلعت سنان تست

جغد نادان کجا و باغ ارم کجا که جای  تست

دل خوش ام که دل من آن جا فرش قدم های تست

محمد عثمان. نجیب