به اقتفای سروده ای شاعر گرامی جناب اشکبار ؛عاق پدر: محمد اسحاق ثنا

میهن به دام فتنه‌ و صد ماجرا شده 

ملت غریب و در به در و بینوا شده 

یک عده اند در پی قتل و قتال و چور 

یک دسته هم فاقد مهر و وفا شده 

راهگیر و کیسه زن همه با چاقو و سلاح 

در ملک ما زیاده ببین از کجا شده ؟

مکتب گریز و عاق پدر بی حیا و شرم 

مسند نشین کشور ما و شما شده 

بین قامت چو سرو رسای جوان ما 

از درد ملک خود به جوانی دو تا شده 

آنکس که لاف خدمت میهن بودش شعار 

با خسم همنوا و به هم آشنا شده 

افسوس وطن ز سستی ایمان چاکران 

در گیر جنگ و غصه و صد ها بلا شده 

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا