سید نور محمد شاه ( فوشنجی ) صدراعظم در زمان سلطنت امیر شیرعلی خان : اسمعیل فوشنجی

سید نور محمدشاه خان :

سید نورمحمد شاه منحیث صدراعظم امیر شیرعلی خان (دهه ۷۰ قرن نزدهم میلادی) 

به نماینده گی از شخص امیر در مذاکرات سمله هند اشتراک داشت ازینکه به خواستهای “گورنر جنرال” برتانیا در هند ، تسامح نشان نداد ، بدون کدام نتیجه به کابل  برگشت…

در طی دعوت وداعیه که از جانب هیئات برطانوی برایش ترتیب شد در غذایش زهر انداخته ویرا روانه کابل نمودند..‌.

در بین راه زهر کشنده اثر گذار گردید، اما علی رغم ان، وی بزحمت خود را تا نزدیکهای سیاه سنگ رسانیده و در همانجا نقش زمین گردید…

در زمان صدارت “داکترمحمدیوسف خان”

 که پلان اعمار یک کارته جدید در اراضی بین کوتل یک لنگه و سیاه سنگ در نظر گرفته میشد یوسف خان تجویز نمود تا محله متذکره بنام ■ سید نور محمد شاه ■ مسمی گردد..

اما دیری نگذشت که این تسمیه فراموش خاطره ها گردید و نگران موتر های لینی صرف ” کارته نو” گفته صدا می زنند.

《عکس منحصر بفرد از البم شخصی 》

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.