لازم …. شعراز محمود امپراتور

یک جنبش  عمومی یک انقلاب لازم  

یک  رستخیز ملی با آب و تاب لازم 

بر دفع خیل کرگس از دشت و کوه میهن 

شیران خشمگین و فوج عقاب لازم

آسودگی محال است تا خصم زنده باشد

بر توده ای جنایت مرگ و عذاب لازم 

دیگر به خواب غفلت بودن حرام باشد

از بهر این تکاهل نبض شهاب لازم 

بر نعش دشمن ما گوری  بکار ناید

کفتار های گشنه خیل غراب لازم   

از بلخ تا بدخشان تا قندهار و نیمروز

 آزاد کردنش را تا فاریاب لازم 

بر اجنبی رسانید پیغامی ملت ما 

در سنگر که ماهیم دیدن به خواب لازم

باید که متحد شد باید که بود هوشیار 

از نقد از کدورت کرد اجتناب لازم

محمود کشور ما آزاد گردد آخر 

از بهر جشن و شادی چنگ و رباب لازم

—————————————

بامداد دوشنبه ۲۱ سرطان ۱۴۰۰ خورشیدی 

که برابر میشود به 12 جولای 2021ترسایی 

سرودم.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.