نشست فوق العاده روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان: احمد سعیدی

در این نشست بر علاوه اعضای دایمی و ده عضو غیر دایمی سازمان ملل متحد به نماینده گی از دولت افغانستان آقای اسحاق زی سفیر افغانستان در ملل متحد و به نماینده گی از حقوق بشر افغانستان خانم شهرزاد اکبر اشتراک کرده بودند.
ولی از بخت و اقبال کم ما زمانیکه خانم شهرزاد میخواست صحبت کند مایک شان روشن نمیشد وقتی مایک روشن شد آنطور که باید صحبت میشد نشد فرصت های زیادی از دست رفت، به هر صورت نمیخواهم روی این کمی و کاستی های که همیشه داریم بحثی داشته باشم.
اما بعد از جر و بحث ها و صحبت نماینده فرانسه ( ژان شارل ژوفر ) که به همه جهان – ناتو، امریکا، چین، روسیه اخطار داد که از آمدن طالب وحشی در افغانستان و پس منظر خطرناک جهانی آن در حذر باشید.
در این نشست به اتفاق آرا شورای امنیت سازمان ملل متحد فیصله های ذیل را صادر کرد.

۱ علیه منابع اقتصاد جرمی و تمویل مالی طالبان اقدامات عملی شود.
۲ موقف جدی علیه تروریزم دولتی اتخاذ شود. اسامی فرماندهان جنایت کار طالبان شامل لیست سیاه شود.
۳  جهان در برابر جنایت جنگی طالبان سکوت نکنند . 
۴ تعزیرات جدی علیه رهبران طالبان در قطر وضع شود.
۵ دفتر قطر نباید به سوق و اداره جنگ بدل شود.
۶ لانه های اصلی تروریستان نباید در برخی کشور ها معافیت داشته باشند. 
۷ جنایت جنگی طالبان مورد حقیقت یابی قرار گیرد.
۸ همکاری پایدار با دولت افغانستان برای حراست و توسعه دست آورد های مشترک مهم است.
۹ به صدای واحد مردم افغانستان برای آزادی توجه شود.
۱۰ رفتار طالبان علیه زنان، رسانه ها، آزادی بیان و اقلیت ها مورد توجه قرار گیرد .
خوب این فیصله ها بطور نسبی بد گفته نمیشود اما افسوس که این فیصله ها الزامی نیست، ای کاش این فیصله ها الزامی میبود.
به هر صورت اگر این فیصله ها جنبه عملی بپوشد به نفع مردم افغانستان است. در غیر آن تشویش دارم که خدا ناخواسته افغانستان مانند سوریه به مرکز تروریستی جهانی تبدیل نشود.