روباه دُمش را شاهد گرفت؛ وزیر خارجه پاکستان ؛درباره سیاست خارجی یک فکاهی گفت: محمد عثمان نجیب

از تیتر دفاع مقدس

نفوس ما را پنج تا ده میلیون پاکستانی افزودند و به چهل میلیون رسانیدند. 

شرم هم خوب چیز است آقای سفیرِ پاکستان که در نقش وایسرا فعالیت دارید.

گذرِ گذرا بر مصاحبه‌ی سفیر پاکستان با فارن پالیسی.

سفیر پاکستان در افغانستان فکاهه‌یی گفت که بسیار بی نور و بی نمک بود.

فارن پالیسی آن گویا مصاحبه را با آب ‌و تاب گفتاری آقای سفیر به نشر سپرده است. 

او نه سنجید که چنان گفتار نه در عرفِ دپلماتیک است و نه در کردار قبیله‌گرایان. افغانستان به وضوح تحت اداره‌ی پاکستان است و خونباری های ملت ما نه تنها کم نه شده که بیش‌تر هم شده و آماج هم همه فارسی زبانان و ‌اقوام غیر پشتون اند که توسط پشتون پاکستان و پشتون جنوب زیر نام القاعده هدف قرار دارند. 

حملات امروز در مسجد شیعه های ولایت کندهار نمایان‌گر کدامامنیت است؟ و بعد آقای سفیر را چی کاری به کاری که مربوط او نه می‌شود؟ به خصوص که از مداخله‌ی آشکار انکار دارد. گفتارآقای سفیر چراغ سبز دیگری برای نیرو های اجیر شده‌ی شان در کشور ماست که به زور خیانت غنی خاین ‌و کرزی وطن فروش وتیم های خاین آنان حکم‌روایی دارند. آن چراغ سبز این است که گفت:

(… اسلام‌آباد از حقوق بشر، حقوق زنان و فراگیری تمام  قومیت‌ها  و گروه‌های مذهبی در افغانستان حمایت می‌کند و از هیچ یکاز این موضوعات به عنوان اهرم چانه‌زنی برای به رسمیت شناختن طالبان یا آزادسازی دارایی‌های مسدود شده استفاده نخواهدکرد…)

این آقا به طالبانِ خود فهماند که هرقدر می‌توانند بر مردم ظلم کنند، و‌ یک سویه روان باشند، کسی پرسان‌گری از آن ها نه دارد وبادار شان همراه شان است. آقای سفیر مثل عمران خان و به تأسی از هدایت و تقلید عمران خان نقش سخن‌گوی طالبانِ تحتحمایت خود در افغانستان را دارد و در هیئت یک وایسرا بی مهابا سخن می‌گوید و خط و نشان می‌کشد.

آقای سفیر،‌ سخن‌گوی طالبان پاکستانی حاکم در. افغانستان!

جایی که تو‌ در آن اقامت دپلوماتیک اما در اصل جاسوسی و وایسرایی داری، پیشینه‌ی بزرگی از افتخارات آزادی خواهی ‌ومقاومت در برابر هر اشغالی داشته و دارد. من در پی حلاجی گفتار طالبانی شما نیستم. من در پی آن هستم که چرا چنینوقیحانه و ابلهانه اقرار غیر مستقیم از مداخلات تان و حکم‌روایی تان در افغانستان هستید؟ اما چرا این مزدوران تان را به رسمیتنه می شناسید و راه را

 برای شان باز نه می‌کنید؟ چون می‌دانید که آنان گروه تروریستی پرورده توسط شما، حمایت شده‌‌ی مالی‌و اکمالاتی توسط انگلیس، آمریکا، چین،‌ روسیه و ایران، قطر و عرب ها به خصوص سعودی ها اند. این که حالا برخی آنان ظاهراًاز طالبان روگردان هستند، یک مرحله‌ی گذار تکتیکی است. تا دانسته شود که سر انجام عنان اداره‌ی آن ها به دست کی یا کی هاقرار می‌گیرد؟

مسابقات جهانی برای اهداف پنهانی کشور در کنار آمدن با تروریستان طالب راه افتاده است. نشست قطر، نشست و سفرطالبان به ترکیه، نشست آتی در ماسکو سکوت مرگ بار آمریکا و انگلیس از کشتار ‌وحشت و‌ دهشت طالبان در افغانستان،نظاره‌ی جهان به شمول اروپا برای اقتدارگرایی ظالمانه ‌و مرگ‌بار طالبان در افغانستان نمایان‌گر آن است که همه سر انجام بهنتیجه میرسند تا افغانستان را یک کشور تروریستی امن برای همه تروریست ها بسازند و از همین جا با استخدام افراد هریک بهسهم خویش

 در جهان آشوب برپا کنند و در نتیجه ملت افغانستان زیر چکمه های ستوران شان جان ببازند.  اما ملت ما به یاریخدای بزرگ به مقاومت ادامه می‌دهد تا به همه انواع مظالم داخلی ‌و خارجی و برتری جویی های قومی و‌ تباری پایان ببخشد.

 حتا یک روز، یک سال، ده سال و ده نسل. یا تجزیه یا حقوق همه را به رسمیت شناختن و پاکستان را مثل نعش حیوانِ مردار شده دور انداختن. انشاءالله. 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.