طالبان را ديده ام بسيار چرك: ازشاعر معروف نذیر ظفر


طالبان را ديده ام بسيار چرك
ريش چرك رخسار چرك دستارچرك
هر دو لب رنگين. به. نصوار دهن
حرف اوچرك صحبت و گفتار چرك
دُره يي چركين بدستش صبح و شام


هر عمل چركين و هر كردار چرك
واسكت و پيراهن و تنبان به تن
كار دفتر. ميكند. ايزار. چرك
نوكر پنجابي باشند سگ صفت
مثل خود. دارند چند بادار چرك

 نذیرظفر