تک روی وفارسی ستیزی طالبان : اسماعیل فروغی

   این حقیقت رانمیتوان انکارکردکه طالبان اوج افراطیت مذهبی، اوج قوم پرستی ، اوج دشمنی با مدنیت واوج دشمنی با زن را درجهان به نمایش گذاشته اند.

 چون شکرشیرین وچون گوهرزبان پارسی ست ــ

فارسی،فرهنگ و آیین و نشان پارسی ست

    اگرکسی یا کسانی به این دل خوش کرده اند که طالبان پیام آوران عدالت وصلح بوده ، سبب سربلندی وافتخارملتی یا قومی خواهندشد؛ اشتباه می نمایند. مابخواهیم یا نخواهیم ، مردمان جهان ، ما را ازروی طالبان ، خشن ترین ونامتمدن ترین مردمان جهان قضاوت می نمایند. 

    حقایق وشواهد نشان داده است که طالبان ( دستوری یا ازسرنادانی ) ، جزبدنام کردن بیشتردین ، شرمسارترکردن بیشترمردم و ویران کردن بیشتر مدنیت وفرهنگ در افغانستان ، هدفی ندارند . لجاجت وخیره سری آنان دربرابرخواستهای جامعه ی جهانی، کشوررا به فاجعه ی بزرگ بشری روبروکرده است . ( آنان پیش چشمان مردمان جهان ، زنان ودختران را ازکاروتحصیل بازداشته ، موسیقی، هنرهای دیگروخنده را در افغانستان به مرگ محکوم کرده اند. )

   آنچه مهلک تروخطرناک ترازهمه برای افغانستان وفرهنگ کهنسال آن خواهد بود ، کینه ورزی وبی پروایی جاهلانه ی طالبان نسبت به زبان فارسی است که اخیراً به شدت وبامهارت توسط آنان به پیش برده می شود . آنان برای به حاشیه راندن زبان فارسی درتمام عرصه ها و درکلیه ادارات دولتی ، کوششهای صریح و خصمانه ای را به راه انداخته اند که بی تردید به هدایت مربی های پاکستانی شان صورت گرفته ، خطرات هلاکتباری را برای فرهنگ وجامعه ی فرهنگی ـ روشنفکری ما درقبال خواهد داشت .

          بدون شک طالبان این حقیقت تاریخی را نمیدانند که به حاشیه بردن زبان فارسی در افغانستان ، بیشترازهمه به سایرزبانهای کشور صدمه می رساند تا به زبان فارسی .

زبان فارسی ، خود به دفاع ازخویشتن خواهد پرداخت ؛ اما زبانهای دیگر که همواره از فارسی تغذیه کرده و مدد جسته اند ، صاحب این توانمندی نیستند.

    تاریخ گواه است که فارسی پیش ازین تهاجم ، سه بار: ( توسط اعراب ، توسط مغولان وتوسط انگریزیان ) مورد تهاجم قرارگرفته ؛ اماازخودپاسداری نموده و مضمحل نشده است . نه تنها مضمحل نشده ؛ بلکه به زبان دیوان و دربارمهاجمان مبدل شده وشاهان و سرداران زیادی ازمهاجمان ـ آن را بخوبی آموخته ، به زبان فارسی کتاب نوشته وحتا شعرسروده اند . چون فارسی :

 ــ مناسب ترین وقوی ترین زبان افهام وتفهیم درکل مملکت ومنطقه بوده است .

 ــ چون فارسی درتمام ادوارتاریخ ، درخشان ترین راه ورود به فرهنگ جهانی بوده است. 

 ــ و چون فارسی بهترین بسترومبنای علمی برای رشد وتکامل تمام زبان های کشورما بوده است .

 ــ بی تردید آنان نمیدانند که فارسی ازصدها سال به اینسو، زبان دوم تمام جهان اسلام ، زبان مسلط منطقه و اززمره ی هفت زبان برترجهان است . فارسی تنها زبان نی بلکه یک تاریخ است، یک تمدن ویک فرهنگ است  ودرحاشیه بردن آن نا ممکن . 

    طالبان که تاهنوزفرهنگِ سخن زدن وهمدگرپذیری رابلد نیستند بایدبدانند که ملت ما باهمان زبانی که ازدریچه ی آن باهم به برادری وتفاهم رسیده وباجهان متمدن آشنا شده اند، با همان زبان ازارزشهای بزرگ فرهنگی شان هم پاسداری خواهندکرد . 

 چون شکرشیرین وچون گوهرزبان پارسی ست ــ

فارسی،فرهنگ و آیین و نشان پارسی ست

آنچه از توفان و از باران نمی یابد گزند ــ

کاخ فردوسی،خدای شاعران پارسی ست

گرچه گوید همدلی از همزبانی خوشتر است ــ

این زبان حبل المتین همدلان پارسی ست