درست بنویسیم : غلام فاروق سروش

 با پوزش از خوانندگان عزیز ی که این بخش را تعقیب میکنند باید به عرض برسانم که نسبت مصروفیت های زیاد وچندبعدی هنری که دارم این بخش به تأخیر به نشر رسید .

بخش بیست ویک 

ج ) در نوشته های علمی وتحقیقی وقتی واژه های نامستقل از گونۀ پیشوندها وپسوندهابه تنهائی نوشته شوند ، پیش از پسوندهاوپس از پیشوندها،هایفن گذاشته میشود ؛مانند:

_م ، _ یم ، ید ( نشانه های ضمیری که در آخر افعال می آیند ؛مانند : گفتم ، گفتیم ، گفتید. ) 

می _ ، همی _ (پیشوندهای استمرار؛مانند: میروم ، همیرفتم .)

اما پیشوندها ، پسوندها وعلامه های جمع رانباید طوری تقسیم کرد که از اصل واژه توسط هایفن جداودر سطر دیگر نوشته شوند ، یعنی پیشوندها ، پسوندها وعلامه های جمع با اصل واژه در عین سطر گنجانیده شود ؛مانند 

درست                                نادرست 

کتابها                                  کتاب _ 

                                          ها (نقل “ها” در سطر دیگر)

میکرد                                  می _

                                           کرد(نقل اصل واژۀ “کرد”در سطر دیگر)

خوردیم                                خورد

                                          یم(نقل” یم” جدا از اصل واژه در سطر دیگر )

گاهی تایپست ها ، وقتی در پایان سطر جای اندک باقیمانده نوشتن واژه یی درآن جای گنجایش نداشته باشد ، بدون موجب  فاصله یا هایفن را تایپ میکنند  تا انجام سطرها باهم متوازن شوند .این کار کاملاً بیفایده ونا پسند است .

باید واژه را دراز تر تایپ کنند یا همان بخش آخر سطر را خالی بگذارند .

همچنان در تایپ وچاپ غالباَ به جای کامه {   ،  }فاصله { _ } میگذارند که به کلی بیمورد وخطاست .باید از این کار اجتناب وجای کامه خالی گذاشته شود  تابعداً بادست کامه نوشته شود .

نشانه پرسش (سوالیه ،علامۀ استفهام )}  Question Mark {?}

الف – پس از واژه ، فقره وجمله یی که شکل پرسش مستقیم _ ونه غیر مستقیم _ راداشته باشد ، نوشته میشود ؛ مانند :

 شما امروز کجا میروید ؟ 

یا:من ازوی پرسیدم : “چه وقت رهسپار هرات میشوی ؟”

ویا : چرابه وقت معین در جلسه نیامدی؟

این نشانه در پایان پرسش غیر مستقیم به کار نمیرود .در اخیر پرسش های غیر مستقیم نقط { . } گذاشته میشود ؛ مانند :

من از وی پرسیدم که چی وقت رهسپار هرات میشود.

یا : من از جاوید پرسیدم که چرا بیموجب خشمگین گردید.

ب- هرگاه واژه یی ،  مطلبی یا نکته یی،در موضوع مورد تحقیق ، برای محقق نامعلوم باشد واشتباهی به نظر برسد پیش روی آن، نشانۀ پرسش میگذارد ؛ به گونۀ مثال :

حنظلۀ بادغیسی به سال ۲۱۹  ھ ق.( ؟ )در گذشت .

————————————————————-

باقیدارد

1 دیدگاه برای «درست بنویسیم : غلام فاروق سروش»

  1. بازتاب: her explanation

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.