رنج و غم روزگار چیست؟ .. شعر از گرداب

ملت گر میکشد رنجهای روزگار تار چیست؟

بینوایان هر زمان با دیده اشکبار چیست؟

کام ما شیرین نشد از تلخی ایام دون

حالت زار و پریش و سینه داغدار چیست؟

نیست آغوش پذیرش بهر ما بیچارگان

بار دوش خسته ام رنج و غم روزگار چیست؟

پشت من بشکست زیر بار سنگین از جفا

لطف کن یارب بگو این حالت دشوار چیست؟

من شرافت خواهم از تو خالق هستی دهر

ای که ما را آفریدی رنج استکبار چیست؟

هر دینی بهر مردم وعده ی شیرین دهد

ایدریغا این همه آوارگی و آزار چیست؟

قتل و غارت گشت افزون اندرین خدا

بر سر هر راهب تو حلقه دستار چیست؟

هم کبابیم از غم و هم زرد رو چون زعفران 

ساختن و سوختن در آتش بسیار چیست؟

بیگمان گوید گرداب درد ما درمان نشد

نعره الله اکبر، مردم خونخوار چیست؟

۰۰۰۰ گرداب ۲۰۲۲-۲-   ۱۶