پیرئ  نوشتهء : نذیر ظفر

 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری

نگردد هـــــــیچ جــا در مان پیری

سن هر چه یک عدد باشــد ولیکن

خـــوش  آیند کی بُود دوران پیری

سفیدی مـوی و آژنگ لب و روی

نـما یان میکــــــــــند میزان پیری

بُود درد و مـــرض با بــد دماغی

گلهای رســــــــته در بستان پیری 

نیـــــــاز و نــــــاله در روی مصلا

بُود پـــــــیوســـــته با گریان پیری

کمــــــــان گردد قدهــر سرو قامت

خورد چون ضربه از پیکان پیری

اگر پــــــیران بدانــــند راز هستی

شــــوند خرســــند از برهان پیری