نهال ی امید؛ شعراز : استاد محمد اسحاق ثنا

وطن امروز شد ویرانه و آباد نشد 

رفت در بند اسارت ولی آزاد نشد 

ناله هر چند کشیدم که شود دل خالی

به گلو ماند گره ناله و فریاد نشد 

خانه ای دشمن آموزش و علم و مکتب 

سال ها شد که ویرانه و برباد نشد 

هر چه شاندم بر دل تخم نهالی امید 

به ثمر نامد و در قد چو شمشاد نشد 

هر چی کردیم که بیداد نماند بر جهان 

لیک ویران به جهان خانه ای بیداد نشد 

از چه با این همه سر گشته گی ام در غربت

قصه ای من به مکانی ز کسی یاد نشد 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

۲۹.۱.۲۰۲۳