دیگربس است تعلیم و کار زنان را گروگان نگیرید : احمد سعیدی

باید همه به این نتیجه رسیده باشیم که بستن مکاتب دختران و کار زنان در حاکمیت طالبان موقتی نیست، بلکه دایمی است، تا طالب است این کار ادامه دارد.
تا طالب است تعلیم نیست.(۱۴۰۱ سال فوت ۱۴۰۲ سال دفن تعلیم)
چرا توقع بیجا داریم ؟ چرا تاریخ را فراموش میکنیم،؟

مگر همین طالب نبود که در بیست سال صدها مکتب ، مدرسه و دانشگاه را آتش زد؟


مگر همین طالب نبود که بروی کودکان و متعلمین تیزاب پاش می داد ؟ مگر همین طالب نبود که به روی کودکان نوزاد در زایشگاه شلیک می کرد؟ و همین طالب نبود که دانشگاه کابل به ماتم و جهنم مبدل کرد؟
صدای من برای جامعه جهانی است که چرا از طالب انتظار معجزه و انتظار برخورد انسانی را دارید.
صدای من بتو هم وطنم است که تو چرا انتظار باز شدن دروازه دانشگاه و مکاتب بروی دختران تان دارید.؟
ماهیت واصلیت طالب کشتن ،بستن ،ترور ،شکنجه وحشت ، ظلم ، ترس خلق کردن ، بسته کردن درب تعلیم ، و دشمنی با مادر است.
دیروز طالب دروازه مکاتب بروی دختران بسته کرد .امروز دروازه دانشگاه را بر روی شان بسته کرد و کار کردن و پیشرفت دختران توقف داد و جهان با بیان ونشر چند اعلامیه غیر الزامی اکتفا کردوتماشا
پیام من به جامعه جهانی این است که با طالب باید به زبان خودش حرف زد ، طالب زبان ادب وانسانیت بلد نیست و توقع تغیر از طالب اشتباه تاریخی است و فرصت دادن به طالب است.
طالب بعنوان یک جریان عقب گرا متعلق به قرن ۱۳ به هیچ صورت بدون فشار ،تحریم وزور حاضر به پذیرش حقوق انسانی شهروندان افغانستان نیست ؛ من بعنوان استاد دانشگاه روز های سیاه و تاریک را برای نسل جوان بخصوص دختران میبنم . سال ۱۴۰۲ شاید نزدیک ۹۰ در صد دانشگاه های خصوصی بسته شوند.
شاید یک دختر به مکتب ودانشگاه نرود و شاید یک خانم هم به ادارات بخاطر کار نخواهد رفت.
پیام من برای جامعه جهانی این است که از اقدامات نزدیک به دوساله خود با طالب بیاموزید.  طالب هر روز زشت تر ، ظالم تر ، بی تعهد تر ، خشن تر ، دشمنی با زن و جامعه مطلق گروگان ساخته اند.
شاید سال پیشرو دروازه مکاتب بروی پسران باز باشد ولی نامش را نباید مکتب گذاشت چون همه مضامین دینی و افراطی تدریس خواهد شد.
هر قدر به طالب چانس دهید ، پول دهید ، تحمل کنید به همان اندازه طالب فرصت بیشتر پیدا می کند و مردم افغانستان بیشتر فشار می دهد.لطفآ لطفآ قبل از آنکه طالب مردم ما را خسته تر بسازد و
طالب با سایر شبکه های تروریستی یکجا شده به مرز های شما بیایید.
در مورد تغیر طالب بر اثر فشار اقدام کنید و بدنبال حمایت بدیل طالب باشید.