یادی ازوطن: شعر از؛ نسیم اسیر

ای میهن عزیز!، بنازم به نام تو

تا عرش کبریاست، عروج مقام تو

ای محترم دیارشکوهمند با وقار

درسجده می روم زپی احترام تو

وصف تودرکلام نگنجد، چسان کنم

با لکنت زبان، صفت خاص وعام تو

نام خوش توزینتی درقلب آسیاست

باشد سلامت همه دنیا، سلام تو

کردند پاره، پاره تن نازک ترا

افتاده تا به دست اجانب، زمام تو

جمعیتی زدین خدا بی خبر، چرا

نشناختند قدرحلال وحرام تو

جمع دگر به کسوت تنظیم بی نظام

برهم زدند نظم تووانتظام تو

گرچه توان به بازونماده است، با قلم

می گیرم ازمعاند توانتقام تو

تنها نه من به نام توسرمی دهم که هست

صد همچومن«نسیم»، اسیروغلام تو

ازبهرحفظ نام ونشان وشهامتت

باشد«اسیر» تیغ نهان درنیام تو

م.نسیم«اسیر»

اول جون۱۶ع، فرانکفورت