من تشيح جنازه صبغت الله سنجر را ديدم : احمد ” سعيدي ”

 چماق بدست بي فرهنگ كه در ظاهر موتر غول پيكر اردوي ملي را راننده گي مي كرد بي شرمانه و غير مسولانه زندگي فاميل را گرفت اين وحشي دون صفت حيات صبغت الله سنجر رهبر حزب جمهوري خواه يكجا با خانم دختر  و دريورش  را براي هميش به كام مرگ سپرد  من بعد از خاك سپاري اين فاميل شهيد تصميم گرفتم  تا

پيام را ترجماني كنم پيام كسي را  كه نه من در حزب آن بودم و نه  طرفدار دفاع بدون قيد و شرط آقاي سنجر از سياست هاي آقاي كرزي بودم حالا آقاي سنجر در صف شهداي گلگون كفن پيوست او  ديگر هرگز نمي تواند قلمي بگيرد يا مقاله  بنويسد يا در ميز مدور بگويد كه حكومت ما جوان است و سياست هاي ان قابل تائيد و پزيرش اما  این پیام را كه من مي نويسم  وفریاد  روح بیدار یک مبارز جمهوري خواه ویک فعال سیاسییت روحیکه حین جدا شدن از آشیانه عنصری تنها وبدون وداع با دوستان پرواز کرد.بلی آستين صبغت الله سنجر  کهنه  وخوانش کم رنگ  .باروت دوستان دروغین ارگ نشينش  در مراسم جنازه فاتحه وترحیم  وی چرب نمیشد واشک های سرد مينه سنجر دختر  یتیمیش شایستگی دستمال  دوستان فراوان ايام زندگاني اش را   نداشت دوستان دروغین وریا کاریکه   از بر داشتن پیکر به خون آلود  نحیف وناتوانش عار داشتند.آنجا که ضجه المناک دختر و پسر  بیکس شهيد سنجر  تا اوج آسمان را یافت اما گوش قدرت پسند دوستانش در ارگ رياست جمهوري  زمزمه ونجوائی دوستی را دیگر نشنفت.خیلی درد ناک است که   حین رفتن بجرم بیکسی و عدالت خواهي  کسی به وداع وخدا حافظ نیاید.ولی این رسم دوستان وفادارا صادق و با ايمان نیست بلکه دلقکان بت پرست وچاپلوسی هستند که زندگی را از عینگ قدرت وچوکی می بنند تا وقتيكه سنجر رئيس پاليسي بود و در كمپاين انتخابات رياست جمهوري براي وفاداري با آقاي كرزي عرق مي ريخت بعد از شهادت اش همه چيز يك شبه به باد فنا رفت ياران دروغين . راه شان از راه  دوستان صادق ومتعهد جداست .اینجاست كه بايد بدون تعلل دانست كه قدرت مندان همسفر منافع شخصي خود اند . بدون ترديد دراین دور زمانه  قدرت وسر مایه مادی معیار عزت وإحترام  وتهی دستان با وصف  داشتن سر مایه معنوی از گوشه چشم همگی افتاده اند. آنانکه آستین کهنه دارند . و مانند شهيد سنجر خانه كوچك در بلاك هاي پوليس دارند در اختلاس دزدي چور و چپاول شريك نيستند بايد نه در زندگي و نه در مرگ هیچ انتظاری  از مقربان آستانه قدرت وإطلس پوشان  حلقه حشمت داشته باشند. من خود  به چشم سر ديدم كه زمام داران عالي رتبه موجود اشک هيچ کسی بخاطر رفتن صبغت الله سنجر رهبر حزب جمهوري خواه کشورنریخت گو اینکه  خط قدرت ومال  مرکز آمال  آرزوی همه بوده  راه اندیشه وسياست وفرهنگ  همراه وهمدمی ندارد. شهيد سنجر سياستمدار بیدار وپر تلاش و طرفدار سر سخت حاكميت موجود  بود که تمام تحولات وپدیده های سیاسی اجتماعي  واقتصادی کشور را با دقت  تمام موشکافی ودر محکت قضاوت به نفع حاكميت  قرار میداد.او خیلی تیز بین جسور و طرفدار سر سخت حكومت آقاي كرزي  ا بود.با آنکه طرز بر داشت وقضاوت آن قضایای واوجگیری های پرخم وپیچ تحولات سیاسی کشور خیلی متفاوت از منتقدين دولت بود  اما فراموش نبايد كرد كه  دوستان در اريكه قدرت كه در ارگ نشسته اند  بی مهری شان شگفت انگیزو خیلی درد ناک بود که چشمان باز ومنتظر شهيد سنجر و فاميل به خود خفته اش  بر سر وصورت كساني كه  انتظار ورود  شان را داشت نیفتاد ،همه منتظر بودند ویکجا با پيكر صبغت الله سنجر چشم را براه دوخته بودند راهيکه باید گرد پای دوستان همطراز فکری سنجر را بلند میکرد اما  شهيد سنجر  رفت وثابت ساخت که هیچ پیوند مافيايي  با حلقه قدرت پسندان درگاه نداشت حتی بعضي  باور داشتند كه عالي جنابان از ارگ خواهند آمد  با جمع از همقطارانش اگر تابوت را بر دوش نگیرند مشت خاک را بر مقبره اش خواهند ریخت ولی دیگر آرزوی همراهی قدرت واندیشه با هم باطل بوده است. اینجاست که میتوان گفت خط ثروت وقدرت در افغانستان از خط فکر اندیشه وبیداری سیاسی جداست.  سر زمین من سر زمینها بت هاست درین سر زمین بر قامت بی روح طلا و دالر  بوسه می زنند ودر پای تابلوی سر مایه زانو می زنند وقدرت را می پرستند واما روح اندیشه وفرهنگ را  با خدنگ توهین وتمسخر تعقیب میکنند وبا نگاه سرد از دور ترین فاصله بی مهری را نثار روح پرتحرکي میسازند . واما نانکه تبلور وتجسم قدرت  وسر مایه اند در محراق توجه بزرکترین مدعیان فرهنگ واندیشه قرار دارند.بلی این نمایش در مراسم دفن جنازه و فاتحه  بی یار ویاور شهيد سنجر  از خیل سياسيون بی زر وزور ومراسم خاکسپری وفاتحه خوانی آن معلوم دار بود  و نزدیکترین یاران و دوستان دوران حياتش از پاک کردن قطرات اشک دختر و پسر  یتیم ودر مانده اش عار داشتند.بلی سنجر   رفت  اما فریاد دادخواهی اش همچنان درفضای کشور طنین انداز است.فریاد برائت از دوستان دروغین، فریاد ندامت از دوستی دوستان قدر ناشناس. وفریاد تعهد وپیمان جدید. سياسيون و فر هنگیان عزیز کشور بايد چنين باشد  راه شما از راه تشنگان قدرت وشیفتگان خان دربار جداست هرگز شکار  شعار های رنگه وریائی شان  نشوید که مانند شهيد سنجر در روز وداع با چشمان باز ومنتظر به ابدیت میروید.