فلم برقع در فستیوال بین المللی فلم های مستند درونکوور کانادا

 برقع از محصول  کار های اخیر ژورنالست و فلمساز مستعید کشور ما خانم برشکی احمد می باشد که شام دهم می   2012در سینما گرنویل ونکوور کانادا به نمایش گذاشته شد. پر تیراژ ترین روز نامه های  برتش کلمبیا صفحات اول خود را به آگاهی های فلم برقع جالب ساخته بود.  من یکساعت قبل از آغاز در محل نمایش فلم در سینما رفتم.جمع و جوش و ازدحام  علاقمندان که اکثر انها را جوانان و محصلان تشکیل میداد، سرک گرانویل را  نیمه مسدود ساخته و عبور مرور از آنجا مشکل شده بود. از جوانی  پرسیدم شما در این قطار  دراز منتظر استید امکان خرید تکت برایتان میسر خواهد شد؟ او گفت:” میگویند تکت ها همه به فروش رسیده اگر برای فعلا میسر نشد به نمایش بعدی میخرم”  خانم برشکی در این فلم  انگیزه و  پیدا یش برقع (چادری) را در افغانستان به تصویر کشیده و  به بررسی گرفته   است. در پایان نمایش فلم خانم مژده جمالزاده هنر مند پر آوازه ی میهن آهنگ  های پر شور و حماسی را  اجرا نمود.

خانم مژده طی صحبت کوتاه  در ارتباط این مبارزه خانم برشکی را در تهیه ی این فلم انتقلابی خواند.

در اخیر خانم برشکی به سوالات زیاد اشتراک کنندگان جواب داد. به تصویر کشیدن فلم مستند برقع  که  استعمال آن مخالف حیثیت  انسانی بیان شده و مبارزه بخاطر محو کامل میراث فرسوده استعمار انگلیس در افغانستان با همیاری نوکران دست نشانده شان رواج یافته وجیبه همه انسانهای با فرهنگ بخصوص طبقه زن کشور ما شمرده میشود که به جز افغانستان در هیچ کشور اسلامی دیگر و حتی عربستان سعودی طرف استفاده قرار نگرفته و نخواهد گرفت.

نواقص جدی:

انگلیس دولت دلخواه خویش را سر انجام در افغانستان حاکم ساخت و از طالب زن ستیز تا هنور حمایت میکند.و مع الاسف دورانی را که برای زنان و مردم محروم کشور خوشبختی می آورد، در فلم نکوهش شده است.

 فلم  به زبان های دری و انگلیسی  تهیه شده و جملات فارسی آن به زبان انگلیسی در صفحه ی سینما ترجمه میشد.

امان معاشر،خبرنگار آزاد

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.