میهن : رجنی کمار پران

 

                      میہن

                      ٭٭٭

چنــان بشکستہ انــد بال و پــرم را

بــہ غـارت بردہ اند تــاج ســرم را

وطـن کـہ کعبــہ ھـر ھمـوطن بــود

بـہ زیـر خاک کردنــد ان حـــرم را

بہ ھرسو بنگـری داد است و فریـاد

تفنگــدارن ھمــی سـوزند تنــــــم را

بہ (مندر)مشت خاک دارم ز میہـن

کــہ وقفــش میکنم روز و شبــم را

کسانی کہ فـــــدای خاک گشتنــــــد

چـہ اسان رفتـہ انــــد راہ عـــدم را

زبـان خشکیــــد از فـریـاد و نـــالہ

کـــو مجمــر تا بـسوزانــم تنــــم را

خــــــدایا قاتـــلان را از پـا در اور

کـہ خــاکسترنمودنـــــــد گلشنـــم را

بیـــا ای نقطــہ دان ای ھمــــزبانــم

بــہ جــولان آر شمشـیـری قلـــم را

خـــدای مہربان تو رحـــم فــرمــــا

بکن دوراز وطــن این کوہ غــم را

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.