شوخی هائیکه جدی گرفته نمیشود. احمد ” سعیدی ”

محترم حامد کرزی أصل وفورمول جدی وقانونی بخاطر مبارزه علیه فساد و یا تصمیم گیری سیاسی ندارد..
وقتی خواسته باشد با فساد مبارزه کند یک کمیسیونمرظف میسازد اما شعاع صلاحیت ها ومسئولیت کمیسیون ها معلوم نیست.هرکمیسیون فکر میکند نزدیکتر ومقرب درگاست وراستی رئیس جمهور هم برای هرکدام همین وعده را میدهد ومیگوید مسئول اول تو هستی وبسیار با صلاحیتعمل کن.همین وعده های میان تهی  است که همه را فلج ساخته چون هعمه در مقابل هم با قوت عمل میکنند.

ووقتی تصمیم یک بازی سیاسی را داشته باشد باز یک نهاد زیر شورای وجرگه میسازد مثل جرگه صلح ملی جوانان که بتازگی به ابتکار تیم محترم کرزی عرض وجود کرده است. شوخی های جوک مانند: جناب حامد کرزی خطاب به جوانان گفت غرب در امور ما مداخله میکند وحتی در انتخابات ما تا شخصی دست نشانده خودرا بر ما حاکم سازد.جوانان با عصبانیت فریاد میزنند هیچ رابطه بین حکومت ما وامریکا نیست ایشان این حق را ندارند.رئیس جمهور هم جهت تسلیت خاطر جوانان ادامه میدهد نا آرام نباشید ما هم به امور آمریکا مداخله میکنیم در انتخابات شان دست میزنیم ورئیس جمهور دست نشانه وحامی منافع خودرا در آنجا نصب میکنیم.هر چند این کلیمات مربوط به یک رئیس جمهور است که در هیچ جای جدی گرفته نمیشود.چون همه میدانند که رئیس جمهور افغانستان از مجبوریت صحبت میکند وی را وادار میسازند تا حرف بزند ورنه خودش نه بر نامه دارد و نه مسولانه صحبت میکند  خوب این ادعا جدی باشد تکلیف ایران وکوریای شمالی وسوریه کاملا کم میشود. مداخله یک امر طبیعی است: جناب رئیس جمهور ادعا دارند که غریزه مداخله در طبعیت هر انسان نهفته است چنانچه غرب در امور ما مداخله میکند واگر ایران وپاکستان زور شان برسد که نمی رسد در امور ما مداخله مکیند وما هم اگر بتوانیم که جدا نمیتوانیم در امور شان مداخله میکنیم یعنی مداخله یک مسئله طبعی است ودرین مسئله بین انسانها هیچ تفاوت وجود ندارد همانطوریکه غرب وپاکستان وایران مداخله گر اند در صورت توان ما هم مداخله میکنیم پس درین صورت هیچ مداخله گری ملامت نیست. رئیس جمهور از کدام گروه است: ایشان که از جمله مجاهدین جبهه نجات ملی و معین سیاسی وزارت خارجه در زمان حکومت استاد ربانی وبعد تا زمانی همکار طالبان و ده سال قبل بعد از توافق اجلاس بن اول  در رکاب آمریائیها وارد کابل شدند با حمایت به قدرت رسیدند حالا مسولیت ویرانی کابل را بدوش مجاهدین انداخته اند در حالیکه  مجاهدیثن را مسئولویرانی کابل وظهور طالبان وهجوم آمریکا به افغانستان میداند درین میان خودش با طالبان از عیب ونقص مبراء اند.غربی ها مداخله گر اند وجنگ روانی را براه انداخته اند .معلوم نیست ایشان از آغاز سال 2002 تا حال بزور مردم افغانستان حکومت میکند ویا مداخله غربیها باعث ادامه سلطنتش در کشور شده خود ایشان نیمدانند آنقدر میدانند تحولات افغانستان نتیجه مداخله خارجی هاست.که یک دست نشانده را بقدرت رسانیده اند وباز هم میخواهند یک دست نشاندۀ دیگر را وارد ارگ سازند. مسئول تباهی کابل وهجوم غربیها: حامد کرزی اول جمعیت اسلامی وبعد حزب اسلامی وجنبش را مسئولویرانی کابل خواند یعنی آنانیکه از سمت پاکستان تا چهار آسیاب راکت نصب کرده بودند با کسیکه دفاع میکردند یکسان مسئول اند.اگر از ایشان پرسیده شود جنگ شما با طالبان بکدام دلیل مشروع است؟ شاید پاسخ این باشد که طالبات وترورستان وافراد حزب اسلامی از طرف استخبارات پاکستان تجهیز وبه تخربی افغانستان سوق داده میشوند لذا دفاع واجب است.در زمان مجاهدین هم همین سیاست بود ودر وقت حکومت استاد ربانی که حکومت به نفع پاکستان نبود عین مداخله ادامه داشت.بلی در جنگ متوازن بین طرفین کابل ویران شد .اگر امروز قوای ناتو وجامعه جهانی نباشد باز هم تمام آبادی های شما از اثر فیر راکت حکمتیار وطالبان بخاک یکسان میشود وشما مانند دهه نود مجبور می شود که یکدم تسلیم شوید ویا از ارگ دفاع کنید.لذا اگر جنگ شما که با طالبان وحزب اسلامی مشروع باشد جنگ های گذشته نیز مشروع بوده است.یعنی تا وقتیکه پاکستان به افغانستان اجیر بفرستد دفاع هم درکابل واجب است وهم در خوست وپکتیا که شاید باعث ویرانی افغانستان شود واین همان هدف اساسی پاکستان است.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.