عید بهروزی

بیا فارغ بکن از غم دل دیوانهء مارا

به رنگ آرزو نقشی بزن ویرانهءمارا

فسردیم در حصار غربت سرد فراموشی

زآفاق محبت گرمی ده خانهء مارا

 

دل مسکین بجان آمد زشام تلخ تنهایی

بیا از نو چراغان کن شبی کاشانهء مارا

جنون سینه مارا گداز واپسین بخشا

بدم تاب دگر باره پر پروانهء مارا

بیا بانگ رهایی را بگوش لحظه ها سرکن

به زندان جفا بشکن زپا زولانهء مارا

خمار صد شبه دردل چه زار ودلفگاریم ما

به نور باده روشن کن بیا میخانهء مارا

بیاای عید بهروزی بما شور وطرب آور

بتاراج فنا بسپار غم ویرانهءمارا

هالند –اگست 2012

نورالدین(همسنگر)