ســــــــــــوز : نوشته از شاعر گرانمایه نذیر ظفر 2012/09/04 لویزیانا

 ز پای تا بسرم مثل عـــود میسوزم

میان آتش دل بی حـــدود  میسوزم

گهی ز شعلهء دلهای خــسته بریانم

 گهی ز رنجش بود و نبود میسوزم

 اگر چه آتش من تابدار و سرخ نبود

به زهر شعلهء غمها کــبود میسوزم

چنان گر فته گلویم غم زمانهء دون

که بال می زنم و بی سرود میسوزم

بیـــا و از قدمی دور تر تما شــا کن

میان شعله به امــــواج دود میسوزم