توفان فاجعه

بام وسرای شهر هوا را گرفته اند

از هر کرانه شور ونوا را گرفته اند

توفان فاجعه به چمن کرده اند بپا

باغ جوانه رنگ صفا را گرفته اند

خیل پرنده کنج قفس پر شکسته اند

از شاخه هاسرود وصدا را گرفته اند

اوج قیام قامتی افگنده اند بخاک

از گامهای خسته عصارا گرفته اند

دزدیده اند زباور دلها حدیث مهر

از لای سینه تاب بقا را گرفته اند

گسترده اند سیاهی شب روز گار ما

شوق نشاط دیده مارا گرفته اند

بیگانه را زمام وطن داده اند بکف

زین خاک غم نشسته نوا را گرفته اند

بر تن لباس زهد وبدل زهر فتنه ای

ابلیس وار ،راه خطا را گرفته اند

مارا بدام غربت و غم، دل شکسته اند

ازما مجال راحت مارا گرفته اند.

هالند-اکتوبر 2012

نورالدین همسنگر