پیام کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان – به اشتراک کنندگان جوانب افغانی جلسۀ فرانسه منعقدۀ پاریس!

 

بسم الله الرحمن الرحیم

از آنجائیکه کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان از مبدأ تاسیس آن، خشونت را راه حل بحران ندانسته، گفتگو و تن دادن به واقعیت های عینی جامعۀ افغانی را انگیزه های جدی برای قناعت متنازعین داخلی و خارجی افغانستان میداند و در این راه منحیث وجیبۀ انسانی و افغانی پافشاری مینماید، تا از طریق گفتکو های مستقیم و شفاف راه حل بحران و نجات افغانستان جستجو گردد.

پس از آنکه در کنفرانس بین المللی صلح در لندن برای افغانستان، مبنی بر رسمیت شناختن مقاومت مسلح اعتراف صورت گرفت و مقاومت مسلح در سرنوشت جنگ وصلح، اشغال و استقلال  افغانستان نه تنها تأثیرگذار بلکه سرنوشت ساز پذیرفته شد و برای پیشبرد پروسۀ صلح، بودجه وتشکیلات  خاص منظور گردید، کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان با وجود آنکه، آن طرزالعمل را برای آوردن صلح ناکافی، جانبدارانه و دور از اعتماد برای جانب مقابل میدانست، آنرا برای درک واقعیت ها و آوردن صلح  قدم موفقیت آمیز خوانده است.  

طوریکه مشاهدات تاریخی نشان میدهد اینکه قدرت های استعماری بمنظوررسیدن ومیل به اهداف شان از تفاوت ها ولایه های کوچک و طبیعی کشور ها بنام حقوق اقلیت ها وغیره، کانال هائی رابرای جریان اهداف خود ایجاد و آنرا تقویت مینمایند، در حالیکه تفاوتها در روش پیاده نمودن گامهای عملی با در نظرداشت ارزشهای ملی، عقیدتی و فرهنگی در یک جامعه امر طبعی میباشد، امیدواریم نه طرف های افغانی و نه میزبانان این کنفرانس آنرا وسیله  و مورد استفاده برای خشونت و اختلافات کمرشکن جامعۀ افغانی بسازند. کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان به اشتراک کنندگان طرفهای تأثیرگذار و با نفود افغانی به قضایای کشور که در جلسۀ پاریس بمنظور تبادل نظر و بررسی عوامل بحران اشتراک مینمایند یادهانی و خاطرنشان مینماید که کشور های میزبان یقینآ در پهلوی اینکه در مورد روانکاوی سلیقه های سیاسی اشتراکنندگان توجه مینما یند وعده های خاص و متمایزانۀ بصورت جداگانه در پذیرائی های خاص نیز پیشکش شان خواهد شد که دقت و توجه حکیمانۀ شان را خواهانیم  امید این نشستها وسیلۀ افتراق نه، بلکه وسیلۀ اعتماد و اتحاد در بین افغانها گردد و زمینه های صلح پایدار را در خانۀ مشترک و آبائی شان مساعد و تحکیم بخشند .  والسلام .

داکترعبدالواحد احدزاده  : رئیس کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان