ابتکار ویا شکار دشوار: احمد سعیدی

    زمستان سخت در پیش است برای بیرون رفت از مشکلات زمستان به ابتکار ویا هم شکار  پر بار نیاز است.فکر میکنم بر رسی های أخیر کمیسیون مؤظف پارلمان در مورد شناسائی غاصبین زمین ومشخص ساختن کمیت اراضی وجایداد های غصب شده قبل ازینکه یک ابتکار باشد یک شکار دشوار خواهد بود.طوریکه معلوم میشود ساکنین خانه ملت  روز های آغازین فصل زمستان را به با ابتکارات شکار آفرین به آزمایش گرفتند اول استیضاح یک وزیر وبعد طرح استیضاح یازده وزیر که آوازه است زیاد پول دار اند و

سپس با پیمودن قلۀ ارتقای تشکیل ادارۀ ارگانهای محل به سطح وزارت هزاران غاصب زمین را  در پایتخت وشهر ها نشانه گرفته اند هزاران متهم بی نام ونشان وآدرس ایجاد یک کابوس و.گذاشتن چندین دام به قصد شکار دشوار…

معامله یا مجادله با وجه ویا نقد: عدۀ را عقیده بر این است که طرح استیضاح یازده وزیر بدون در نظر داشت مشکلات امنیتی ، أقلیمی، جوی ویا عوارض جانبی دیگر به منظور فشردن شیره  بود و نبود وزراء پر در آمد است ویا روشنتر بگویم شریک شدن در غنائم که طور سیستمتیک ودیجیتالی نصیب سهمداران میشود  واما اینکه این  معامله طور وجه صورت میگیرد ویا نقد بستگی دارد به میزان تاریکی وجدان معامله گران.وکلائیکه بفکر گرفتن پروژه به مناتطق مسکونی خود اند و وزراء هوشیار وبا تجربه که طرفدار کش کردن قضیه تا یک مدت طولانی تر هستند مدتیکه بتوانند با  سپردن وعده پروژه های جدید برای وکلا که از قریه ومنطقه کوچک نمایندگی میکنند زمینه اخذ رأئی مجدد را بالا تر از گذشته مساعد سازند واما عدۀ از وکلا هیچ وعده  را جزء نقده نمی پذیرند البته این گروه ویا طیف از معامله گران اگر حقیقت باشد با  إعتماد وإعتبار ملت از وجدان تاریکترین نمایندگان اند که به افغانستان ومنطقه وحتی محل سکونت شان هیچ علاقه مند نبوده میکوشند هر چه از نقد نصیب شان شود در بیرون از افغانستان سر مایه گذاری کنند وتلاش میورزند به جای پروژه های کلان که جنس است همان  نقد کوچک ویا بجای نسیه هر چه از نقد است نصیب شوند.بناءٌ آنهائیکه به امید بهتر شدن وضع منطقه شان به وعده پروژه تن میدهند به مراتب بهتر اند از آنهائیکه بفکر گرفتن پول نقد وانتقال آن بخارج از کشور میباشند، گروه دوم تنها بخود فکر میکنند واما گروه قلب روشنتر از مغز دارند..

غا صبین زمین  شکار زمستانی وکلاء: فکر نمیکنید این شکار خیلی کلان وگلو گیر خواهد بود. چون غاصبین زمین وسر مایه های ملی کشور کسانی اند که در به پیروزی رسانیدن بسیاری از وکلا نقش زیاد داشته اند وحال بازی معکوس بشکل ادامه دارد که وکلا ولی نعمتان خویش را هدف قرار داده  میخواهند باری دیگر شیرۀ  جیب شان را از موقف زور وقدرت بمکنند..عدۀ فکر میکنند استخوانهای این شکار گلوی نمایندگان ملت را پاره خواهد کرد چون حامیان اصلی این غاصبین قدر تمند ترین مهره های نظام وحاکمیت میباشد که میتوانند هرکس را بخاموشی وا دارند. در مورد غاصبین هم دو طرز دید وجود دارد یکی اینکه وکلا وحتی کمیسیون مرظف از گرفتن نام این غاصبین احساس خطر میکنند واما بخاطر انگیزه ها ومسائل دیگر این مسئله را مطرح کرده اند.واما عدۀ بر این عقیده اند که مبهم گذاشتن نام غاصبین ریشه در بازی های زیر پرده ومعامله های مشکوک دارد تا هر کس که برای وکلا تسلیم شد بدون اینکه مردم ورسانه ها با نام آن آشنا شوند از لست کشیده شوند وکسانی اعلان خواهد شد که برای وکلا تسلیم نشوند ویا ضعیف وناتوان ویا عملا وجود ندارند.وبرخی را عقیده بر این است که گذشت زمان این حقیقت را به اثبات میرساند که افراد کم زور افشاء خواهنمد شد ودر نتیجه یک معامله بزرگ با رئیس جمهور معاونین وشخصیت های کلان دیگر برای وابستگان بزرگان از طرف همین کمیسیون سند برائت داده خواهد شد یعنی این کمیسیون یک بازیجه بخاطر اعلان برائت متهمین اصلی وبزرگ خواهند بود.

پخسه های تر  وعاقبت بد دیوار: داستان پخسه های تر  دیوار به همگان معلوم است  آنجائیکه ملا گفت  در نتیجه پخسه های تر دیوار چپ میشود بهتر است چند روزی متوقف شود.داستان اقدامات دراماتیک نمایندگان ملت هم شبیه پخسه های تر دیوار ملا است فکر میکنم دوام این وضع باعث چپه شدن دیوار خواهد نه از وزراء  استیضاح به عمل خواهد آمد ونه هم  جلو غاصبین گرفته خواهد شد  ونه هم فساد در ادارات این دولت کاهش میابد آنچه صدمه می بینید دیوار إعتبار نمایندگان است که از اثر سرازیر شدن سیلاب گل آلود مکر وتزویر غاصبین ومفسدین  داخل نظام ویران میگردد.لذا از نمایندگان ملت دوستانه وشریفانه تقاضا میکنم تا خیلی تر تر دیوار نکنند هر اقدام شان باید سنجیده وبخاطر رضای خدا ورفاه ملت باشد.هر گاه کاری یک وزارت را پاک و تصفیه کردند به سراغ وزارت دیگر بروند ویا اینکه یک غاصب بزرگ را هدف قرار دهند اگر یکی را بپای میز محاکمه وداد گاه عدل الهی کشانیدند سائرین خود بخود اصلاح میشود ونیاز به بزرگ ساختن دوسیه ها وایجاد سد ها ی بزرگ پیشروی شان نیست والا این پخسه فرصت خشک شدن ومقاومت را نخواهد یافت  ودر نتیجه تراکم تر ها  همه به زمین خواهد افتاد وزیر لگد هر ر روی  خورد وآلوده خواهد سد. باز هم صلاح کشور خویش خسروان دانند.