کنج تنهایی : نوشته نذیر ظفر- – لویزیانا

download******** 

چو ازسرو خرامان دل گرفتم

از آن پس از محبان دل گرفتم

بمن کنـــــج تنهایی زیب دارد

ز باغ و سیر بستان دل گرفتم

بهار و گل کـــــجا شادم نماید

که از گلچهره جانان دل گرفتم

ز تذویر مسلمان چهره در شهر

قسم بر روی قــــران دل گرفتم

مکن عیــــبم که در هنگام پیری

جـدا گشــتم ز جانان  ؛دل گرفتم

ز کار عاشقـــــــی تر سی ندارم

ز بیم شـــــــام هجران دل گرفتم

ندیدم مـــــــهر و الفت بین یاران

دو رنــگی دیدم و زآن دل گرفتم

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.