فرا خوان همگانی بخاطر نجات وطن از بحران : احمد سعیدی

احمد سعیدی جوانان عزیز نیرو های ملی و وطن دوست اکثریت خاموش روی سخنم با شماست شما میدانید  پيگيري سياست نافرجام و غلط به شيوه های غیر موثر  و با جنجال آفريني در  سياست گذاری های ملی و  بين المللي زمامداران موجود منطقه را چنان به زيان منافع ملي افغانستان سوق داده است كه قدرت هاي بزرگ جهاني و كشورهاي منطقه بخصوص پاکستان  به هر بازي سياسي كه علاقه دارند و  مي خواهند، عليه منافع ملي افغانستان  دست مي زنند و از این آب گل آلود ماهی می گیرند ایران به طالبان دفتر باز میکند پاکستان کنر و نورستان را راکت باران نموده در ولسوالی گوشته پیش قدمی میکند حاکمیت فعلی بدون درک از واقعیت موجود  باز هم به شهنامه  خواني های بحران آفرینی خویش خیره سرانه  ادامه می دهد .

همين وضعیت  و همین عملکرد ها، تماميت ارضي افغانستان را نيز در مخاطر  انداخته است.  زيرا ضعف سياسي و بازي هاي ناآگاهانه  اين حكومت در عرصه جهاني و منطقه  به جائي كشيده است كه سران كشورهاي پاکستان ایران  ناتو و منطقه اكنون جسارت يافته اند تا بيشرمانه و آشكارا ادعاهاي تعین سرنوشت یک ملت را حق پدری خود بدانند  ابعاد پريشان حالي ملي و در خطر قرار گرفتن موجوديت کشور بنام  افغانستان ديگر احتياج به بحث و توضيح ندارد و ملموس شدن تمامي واقعيات هولناك داخلي و خارجي فرصتي مناسب و يگانه را در مقابل مبارزه جدي همه ما قرار ميدهد تا در هركجا كه هستیم در هر سازمان سیاسی و اجتماعی که منصوب ایم  در  چارچوب یک همبستگي ملي با اتكا به آرمانهاي مشترك و از ميان برداشتن اختلافات سطحي خود، نفاق و پراكندگي را به يك سونهیم و با همه توان خود براي برانداختن این وضعیت بحران زا به ياري يكديگر به منظور پيشبرد مبارزه در داخل كشور بپاخيزیم. درک اين واقعيات پيامي انکار ناپذیر بوده است كه هر روز  می بینیم و می شنویم این کشتن ها و بستن ها این چور و چپاول دیگر قابل تحمل برای یک انسان آگاه و مسلمان نیست هیچ شكي وجود ندارد كه ادامه پراكندگي موجود سبب حفظ اين بدبختي ملي خواهد شد و گناهي است، بزرگ بر دوش همه مدعيان مبارزه براي آزادي افغانستان از این وضعیت موجود . بر اين اساس با تكرار اعتقاد بر ضرورت حياتي ايجاد همبستگي جهت رسيدن به نجات افغانستان است از همه سازمان هاي سياسي و شخصيت هاي منفرد ملي كه داراي آرمان هاي مشترك در راه  برقراري يك حكومت کار آمد دور از فساد پاسخ گو به ملت  آزاديخواه و پيشرو در  وطن مشترک ما افغانستان هستند، دعوت می نماییم تا در چارچوب دستيابي به توافق و رسيدن به همبستگي ملي بخاطر  نجات از بحران موجود  نيروهاي خود را براي يك مبارزه يكپارچه و منسجم، بسيج نمايند. دستيابي به اين امر اكنون به ضرورتي فوري تبديل شده است، اينجاست كه ديگروظيفه هر افغان مبارز و آگاه و با وجدان این وطن  است كه با هر وسيله كه در اختيار و توان خود دارد در مقابل اين صحنه سازي هاي از پيش تدارك يافته دروغین دولت مردان  شجاعانه برخيزند و براي هميشه به طومار ننگين همه  مفسدین بیکاره و مزدور بیگانه برای همیش نه گفته شود برای همیش   این وضعیت و این بدبختی  را  در هم شكنیم و نشان دهیم كه ديگر هيچ فريبي كار ما را فریب داده نمیتواند، عملش کار  ساز نيست و بعد از این پذيرش ادامه اين حقارت ملي و مردمی برای ما هرگز مورد قبول نیست .در چنین حالت  وظيفه محوری هر سازمان سیاسی اجتماعی فرهنگی  مبارز وطن دوست ملي است كه اين فرصت را از دست زمام داران مردم فريب بیرون به مردم خود اميد و اطمينان داد كه در مبارزه براي رهائي از دست زمام دارن فاسد دیگر  تنها نيستند از سوی دیگر  نبايد به كمك بيگانگان برای همیش دل ببندیم و خود را اسیر دام شان بسازیم  از طرف دیگر به هيچ وجه نبايد به آن دارو دسته كه زير نام  حاکمیت موجود  آزمايش خود را به ملت نشان داده اند و از همان آوخوري مي‌خورند كه همه اش فساد و کساد است  دیگر دل ببندیم راه رهائي افغانستان از بحران موجود  جز با همت و فداكاري و پيكار همه جانبه و هماهنگ ميان همه افغانان  طي شدني نيست. وظيفه قطعي و گریز ناپذير سازمان هاي مبارز ملي و عدالت خواه رساندن اين پيام به ملت افغانستان و جلب باورهاي مردم و كوشش آنان در جهت دستيابي به انسجام مبارزاتي براي رساندن پشتيباني عملي به  مبارزان داخل كشور است. براي اجراي اين وظيفه تاريخي تمامي نيروهاي مبارز ملي با هر نام عنوان و گروهي كه دارند، بايد بدون ضیای وقت، بعنوان صاحب سهم در طنين بخشيدن به اين نداي همبستگي ملي پاسخ عملي دهند و با بيرون آمدن از عقاید و باور  هاي محدودي كه در آن بي نتيجه عمري را سپري كرده اند و قرار گرفتن در يك جايگاه جديد و سرنوشت ساز تاريخي، صورت مسأله را بطور بي سابقه اي عوض كنند و طلسم نفرين شده عدم كارآئي این اداره را براي هميشه خرد و خنثي نمايند. با توجه به اين نكات، امروز بايد، بعنوان اولين قدم اساسي، در اسرع وقت تلاش جدي آغاز شود، تا به زودی روز را تحت لواي روز اعتراض ملي و مردمی به يك فرصت مناسب براي ابراز انزجار همگاني از حاكميت و همچنين تحريم همه فیصله ها و اجراعات شورا ها و کمیسیون های بی مفهوم و نا کار آمد که  جهت فریب بخاطر  تحكيم رژيم و ادامه حقارت ملي هر روز ساخته می شوند جواب رد داده شود بهتر است متحد و يكپارچه آواز خویش را به گوش مردم خود و جهانيان رسانيده  و به يك فرياد قوي ملي، در پیشا پیش از تمام مبارزان راه عدالت و انصاف و بويژه دانشجويان، فرهنگيان و زنان به يك نويد دلگرم و تعيين كننده براي تمامي ملت بزرگ افغان تبديل شود.  هموطنان گرامی:  امروز پيروزي در اين مبارزه حياتي كاملاً در دسترس ما و شما قرار دارد و تنها منوط به ارائه ميزان ظرفيت صداقت و فداكاري از سوي يكايك مبارزان و هر افغان آزاديخواه ميهن دوست است و بس..