بیرق استوار ولوحه بی قرار : احمد سعیدی

   احمد سعیدی برخلاف انچه در رسانه ها خبر  پائین کردن بیرق طالبان ولوحه دفتر امارت در قطر به اطلاع جمعی رسید  داکتر نعیم وردک سخنگوئی طالبان گفت بیرق همچنان بجای خود استوار وتنها لوحه امارت از یک گوشه دیوار بگوشۀ دیگر نقل مکان کرده است. حساسیت علیه بیرق طالبان:: تمام استخوان  بندی کالبد دفتر طالبان بدست  کاخ سفید وح کومت کابل وهمکاری دوحه صورت گرفته ودر حقیقت دفتر طالبان نتیجه زحمت کشی های وتوافقات همین سه کشور با تمائل استخبارات پاکستان بوده طالبان در  قسمت ایجاد دفتر تا مراسم گشایش هیچ نقش جزء گرفتن دستور نداشتند وندارند اما حالا 

چند تن این گروه بنام سخنگوئی ومدیر وغیره از استقلا لیت وتصمیم گیری در مورد  چگونگی مذاکرات صحبت میکنند اینکه با کی صحبت کنند وبا چه کسی نه..این در حالیست که روز های نخست مذاکره با آمریکا در صدر اجندائی امریکا وطالبان بوده وطالبان ادعای مذاکره با شرکائی آمریکا را نیز داشتند، اما حالا هم آمریکا وهم طالبان گفته اند مذاکرات شان به تعویق افتاده است البته امریکا اول از تعلیق مذاکرات صحبت کرد و سخنگوئی  طالبان هم همین موقف را تائید کرد.حالا مبصرین وتحلیل گران در حیرت اند که در میدان کاخ سفید وملا عمر چرا بازی ها آینقدر رنگه است مذاکره توقف ا طالبان با جانب افغانی مذاکره نمی کنند ولی تقاضای زمان را شرط مذاکره  با افغانها میدانند اینکه در آینده زمان چه تقاضای دارد باید از همین حال نمایندگان طالبان بفهمند. ویا امریکا برای شان بفهماند. حکومت کابل از شرائط وحساسیت علیه بیرق ولوحه طالبان نشان میدهد.در حالیکه بیرق طالبان را در پیشاور وکویته بوسه میزند واما در قطر برای خود کسر شان می پندارد که جای تعجب است ماهیت یک چیز را قبول دارند واما از عوارض جانبی شکایت دارند که هیچ را عوض نمیکند .

بگذار دفتر جان بگیرد: آمریکا تا جان گرفتن دفتر طالبان در قطر با ایشان مذاکره نمیکند. دفتر قطر آدرسی است که تعداد زیاد از شیخ های خر پول عرب در آنجا مراجعه نموده بنام کمک به لشکریان خدا وکسب ثواب برای طالبان کمک مالی میکنند واین دفتر در حقیقت بخاطر پر کردن کیسه خالی امارت طالبان و کارمندان استخبارات پاکستان است.وحتی برخی از افراد کلیدی حکومت کابل که سست عنصر و ابن الوقت اند به بهانه دوبی خودرا به طالبان میرسانند  تا نوع ارتباط را تأمین وآینده خودرا تضمین کنند .در حقیقت دفتر طالبان موریانه است که به پیکر پوسیدۀ نظام موجود افتیده است وآنرا هر روز خورد و خمیر مکیند . چون دفتر بعد ازین آن نقش را بازی نخواهد کرد که آقای حامد کرزی بخاطر باز شدن آن عرق وابرو ریختانده بود. چون دفتر قطر یک شبه افتتاح نشده است. دولت افغانستان با بازی های بسیار خام اندیشانه خود وضعیت را به اینجا رسانده است و این ثمره سیاست نادرست و ناپخته دولت افغانستان بوده است. حالا که طالبان منحیث آدرس رسمی به حامیان اصلی خود یعنی شیخ های عرب نزدیک شده اند آمریکا وکابل را از کرده شان پشیمان میکنند.  افغانستان در دیپلماسی خود آن قدر ضعیف و نا توان است که آمریکا مجبور می شود بدیلی برای این حکومت پیدا کند و مستقیما با طالبان مذاکره کند.قبل از افتتاح دفتر روی دو نقطه اساسی بین سه کشور موافقت کتبی صورت گرفت. ابتدا شرایط باز شدن دفتر قطر و پس از آن عنوان این دفتر مشخص شد. باید شرایط مسدود شدن این دفتر هم مشخص می شد. باید ذکر می شد که اگر طالبان با دولت، حاضر به گفتگو نشده و دست از خشونت برندارند دفترشان مسدود شود در حالیکه چنین نیست این دفتر بکشور های دیگر حتی ایران ممکن در شهر بیر جن و به اشاره عمر البشیر در سودان و شیخ نشین های دیگر خلیج سرایت کند همین حالا استخبارات ایران گشایش نمایندگان طالبان را در شهر های بیر جن  ایران بر رسی میکند.

سر انجام کار بکجا می انجامد:؟  این دفتر حیثیت کورۀ را دارد که افراد مورد إعتماد آمریکارا پخته میکند چه در داخل حکومت کابل وچه بیرون از آن. واشگنتن میکوشد تا طالبان را منحیث کله گرگ به اپوزیسیون سیاسی جامعه مدنی ومخالفین پالیسی آمریکا نشان دهد اگر به وضعیت فعلی راضی نیستید مهره های بدیل حاضر اند  با ایشان تفاهم وتعامل کنند.یعنی بزودی هیچ تحول در افغانستان صورت نمیگرد به طالبان توصیه میشود  همیشه موقف بوقلمون ورنگه داشته باشند.مثلا بیرق  خودرا بلند کنند تا مایه وحشت شود وبعد پایان کنند تا دیگران مطمئن شوند که اوضاع زیر نظر آمریکاست.خفته میشود گاهی از مذاکره با دولت افغانستان انکار کنند وهم آمادگی مشروط نشان دهند تا وقتیکه آمریکا با أحزاب سیاسی وجامعه مدنی افغانستان روی یک کاندید مورد نظر آمریکا به توافق برسند وبعد بر داشتن لوحه وپایان کردن بیرق طالبان به یک اشاره آمریکا پایان خواهد شد.والا این دفتر من حیث آله فشار ووسیله تهدید در قطر وجا های دیگر وجود خواهد داشت تا وقتیکه آقای حامد کرزی ویا هر رئیس جمهور دیگر دست تضرع والتماس بسوی آمریکا دراز کنندد تا ایشان را از خطرات احتمالی نجات دهند .همانطوریکه با اسامه در روز های خیلی اخیر تصفیه حساب کردند با طالبان نیز چنین معامله صورت میگیرد واین بستگی دارد به دپلوماسی افغانستان.