سر مست پارچه شعر زیبا نوشته نذیر ظفر ورجینیا 13/23/06

 nazir zafar_esalat

امشب ازشوق یار سر مستم

با دل بی قــــــرار سر مستم

چشم بادام و پســــتهء دهنش

کرده بی  اخـــتیار سر مستم

گرچه پا در خزان کشیده تنم

مثلء گل در بهار سر مستم

هوش ساقی ربوده حالت من

بی می و در خمار سر مستم

شام زلفش شب برات منست

میکشم انتــــظار ؛ سر مستم

هر که شادی کند بوقت طرب

منی غمگین و زار ؛ سر مستم