گفت و گویی خودمانی با: سرکار خانم مهستی خاکپور 

تاسیس سالگرد پنجاهمین ۴۱۴۴ سال و است کرده کار به شروع ۴۶۹۴ سال ازSaskatchewan Internationa Association سازمان Open door society مثل مهاجرین به مربوط دیگر های سازمان و است بوده سسکچوٓان ملیتی چند سازمان اولینSIA بود. خواهد سازماناین ادامه در اند. کرده فعالیت به شروع سازمان این از بعد گذرد) می ٓان تاسیس از سال ۴۴ به نزدیک (کهglobal gathering و ۴۶۱۱)(تاسیس

کنند. مراجعه باید سازمان کدام به اموری چه برای کسانی چه و چیست دیگر های سازمان با سازمان این تفاوت که داد خواهمتوضیح

executive به ٓان از بعد و مدیریتی های سمت بهcoordinator از ۴۱۱۱ اواخر از تقریباْ و هستم همکاری به مشغولSIA با ۴۱۱۲ سال ازمن مختلف های قسمت های فعالیت ببریم. پیش تر شده تعریف را سازمان های فعالیت کردیم سعی ما بعد به تاریخ ٓان از ام. داشته سمت تغییرdirector به مربوط های برنامه یکی کنیم. می تقسیم بخش سه به راSIA های فعالیت خالصه طور به کنیم. مشخص را غیره و ٓاموزش سکونت٬ واحد ازاعم ٓاموزشی های برنامه و دیگر های زبان ٓاموزشی های برنامه وESL انگلیسی زبان ٓاموزش های دوره شامل ٓاموزشی های برنامه دیگری است٬کاریابی

هست. جامعه در ٓاموزش سطح باالبردن بر تمرکزش که outreachهست برنامه دیگری وجوانان. ما ی هزینه تامین منبع واقع در چراکه متفاوتند. کنیم فراهم خدماتی کاریابی یا ٓاموزش سکونت٬ واحدهای از هریک در برایشان توانیم می ما کهکسانی  است. متفاوت مختلف های برنامهبرای

؟ … یا دولتی است؟ صورت چه به شما مالی منابع سازمان؛ این بودن انتفاعی غیر به توجه باـ

Saskatchewan organization for heritage مثل دیگر های سازمان و خیریه منابع از هم و ایالتی دولت از هم و فدرال دولت ازهم می درخواست ما خدمات، و ها برنامه از هریک برای ندارند. دولت به وابستگی ولی سسکچوٓان استان به متعلق هستند هایی سازمان کهlanguages باعث امر همین و کنیم. می جذب سرمایه کارکرد، به بسته مختلف منابع این از ودهیم

اجراییمدیر

Persian Students’ Association –University of Saskatchewan Page 1

خاکپور مهستی خانم سرکار با گو و گفت – ۴ ی شماره چاپارپیوست

ها برنامه کلیه مورد در من هستند مختلف اقشار نشریه این خوانندگان که این به توجه با شود. می مالی- تامین منبع به بسته – کنندگان مراجعه درتنوع داد. خواهمتوضیح

مهاجرین کاریابی به کمک برای برنامه این.mentorship نام به ایست برنامه دارد هم زیادی قدمت که ها برنامه ترین موفق از یکی کاریابی بخشدر این در باشند. شده متولد کانادا از خارج و باشند کرده اخذ کانادا از خارج دانشگاهی مدرک یک حداقل که کسانی یعنی است دیده ٓاموزش ومتخصص اگر البته هست. برنامه این درخواست شرایط واجد باشد داشته کانادا از خارج مدرک یک کسی که شرطی به نیست٬ زیاد افراد پذیرش محدودیتبرنامه تواندمفید می تخصصیدارند غیر عمومیو ْامشاغل نهایت کسانیکه برای بیشتر و ندارد برنامه این به چندانی نیاز داشته شغلتخصصیدرکانادا قبالْکسی به مربوط جایی در داوطلبانه همکاری از استفاده با تافرد شده طراحی افراد برای کانادا در کار ی تجربه به نیاز کردن پر برای برنامه این که چراباشد و تهیه روش شامل دارد کالس هفته ۲ برنامه این دارد. کانادایی ی تجربه که کند عنوان خود ی رزومه در بتواند)work placement( تخصصش محل در انگلیسی زبان به مربوط ٓاموزشی بخش و شود می تکرار و تمرین ها کالس این جلسات در که کاری های مصاحبه در حضور و رزومه کردنموثر استفاده شرایط واجد باشند داشته پایین درٓامد یا و باشند نداشته خانواده در مالی درٓامد منبع که صورتی در کنند می شرکت برنامه این در که کسانیکار. کسانی برای سسکچوٓان دولت که ایست هزینه کمک که بود خواهند)provincial training allowance( استانی ٓاموزش ی هزینه کمکاز زندگی اولیه یحتاج ما رفع حد در و نیست زیاد هزینه کمک این مبلغ دهد. می تخصیص هستند، شغلی ی زمینه تغییر یا دانشگاهی تحصیالت دنبال بهکه

هست. بچه یک با زوجیک

شود؟ می شامل هم را ویزاها سایر یا هستpermanent resident به مربوط برنامه این ٓایا-

شرایط واجد تعیین واقع در هاست.PR با اولویت اما هست بشود برنامه این خدمات از استفاده برای شرایط واجد هم نیستPR که فردی که اینامکان می انجام مستقیم طور به ایالتی دولت خود طرف از زمینه این در گیری تصمیم و ارزیابی و نیست سازمان عهده به خدمات این از استفاده برای افرادبودن گیرد.معموْالافرادبادرٓامدیککارپارهوقتوحداقلحقوقهمچنانواجدشرایطاستفادهازاینخدماتهستندکهاینبهدلیلباالرفتنهزینههادر خانواده اعضای سایر مهاجرت برای خواهند می که افرادیست مورد در هست سرویس این مورد در که محدودیتی تنها است. اخیر های سال در استاناین

باشند. کرده استفاده دولتی وام هرگونه یا هزینه کمک این از بایست نمی اقدام این از قبل ماه شش تا و کنند اقدام کانادا به خودی

Persian Students’ Association –University of Saskatchewan Page 2

خاکپور مهستی خانم سرکار با گو و گفت – ۴ ی شماره چاپارپیوست

هایی. تفاوت با استmentorship ی برنامه به برنامه ترین شبیه که است)ELT( انگلیسی زبان ٓاموزش ی برنامه سازمان این های برنامه از دیگریکی این در است. کار محیط و کاریابی زمینه در انگلیسی زبان مورد در ٓان بیشتر تمرکز دیگری و است بیشتر ٓان زمان مدت طول که این ها تفاوت ازیکی کالس قسمتOpen door society با است مشترکی ی برنامه که این به توجه با و هستند مجزا هم از راهبردی و کالس و ٓاموزشی بخش دوبرنامه فعال فرد یک برنامه، دوم بخش در که صورت این به.SIA ی عهده به کار بازار سمت به هدایت قسمت وOpen door society ی عهده بهها بدون وی برای شغلی روابط ساختن و کاری محیط با ٓاشنایی مناسب٬ ی رزومه ساختن برای ماهه شش ی دوره یک در کننده مراجعه ِ تخصصی ی زمینهدر زبان نظر از که کسانی هستند. راضی برنامه این از اغلب مراجعین بود. خواهد وی همراه دوره.، اتمام از بعد فرد قطعی استخدام بر مبنی تعهدیداشتن Mentorshipانگلیسیضعیفترهستنداغلباینبرنامهراترجیحمیدهندوکسانیکهٓامادگیبیشتریبرایشروعبهکاردارنداحتماْالبرنامهی

است. افراد بودنPR لزوم اخیر ی برنامه در موجود محدودیت داد. خواهند ترجیحرا

خانم دو اخیراْ و شده گرفته نظر در سال ۰۱ تا ۴۱ بین زنان برای که استMoving Young Women to Reality ها برنامه از دیگریکی قابل که مدرکی یا دیپلم فوق مدرک دارای حداکثر بایست می برنامه این در کننده شرکت زنان اند. بوده راضی بسیار و داشته شرکت ٓان در همایرانی life skills بخش کند می متمایز کاریابی های برنامه سایر از را برنامه این چه ٓان . کاناداباشند در حصوصا کار ی سابقه بدون و نباشد کانادا درانتقال زیاد ها ٓان کار و تحصیالت ی فاصله که شده طراحی است کسانی برای برنامه این شود. می ٓاغاز کاریابی از قبل ی مرحله از واقع در برنامه است. ٓاندر برنامه این شرایط واجدین کند. می ٓاماده کار محیط در حضور برای را ها ٓان و ندارند کار ی اجازه ٓان در ها زن که کشورهایی مهاجرینی برای یا واست شرکت ٓان در و هستند دوره این شرایط واجد که کسانی است. ماه ۶ ٓان مدت طول و باشند بوده ساکن کانادا در سال ۴ از کمتر و باشندPR بایدلزوماْ

کرد. خواهند دریافت لزوم صورت در کودکستان در خود کودکان نگهداری برای هم ای هزینه کمک کنندمی

این.Connector نام به ایست برنامه برداریم، ٓان در شرکت شرایط واجدین برای راPR محدودیت تا هستیم رایزنی حال در که دیگری یبرنامه به و شده طراحی دارند روابط به نیاز کار بازار در شدن وارد برای که انگلیسی زبان به مسلط و کانادا از خارج کار ی سابقه با متخصص افراد برایبرنامه اینترتیبعملمیکندکهفردواجدشرایطرابهسهنفرفعالدررشتهیشخصمعرفیمیکندوازطریقاینسهنفربهسهنفردیگرمعرفیخواهدشد فرد سازی ٓاماده و رزومه تکمیل به که است فردی مشاوره شامل فقط و ندارد کالس دوره این شود. می ساخته وی کاری روابط ی شبکه نحو این بهو

کرد. خواهد کمک کاری های محیط در فعال افراد با ارتباط برقراریبرای

Persian Students’ Association –University of Saskatchewan Page 3

خاکپور مهستی خانم سرکار با گو و گفت – ۴ ی شماره چاپارپیوست است. مهاجران برای کاری روابط و کانادایی کار ی سابقه ایجاد ها برنامه این کلیه اصلی هدف واقعدر

هست.mentorship ی برنامه کنند، شرکت ٓان در توانند می همPR غیر افراد که ای برنامه تنها کاریابی، بخش در و حاضر حال در و خالصه طوربه

است.Saskatoon Multilingual School وESL سازمان ی ها برنامه مهمترین ٓاموزش بخشدر

دیگری وLinc program مثل هاستPR برای فقط و دارد فدرال دولت مالی منبع که هایی برنامه یکی باشد: می شاخه دو شاملESL هایبرنامه برنامه.Stage One English نام به دارد اولی به نسبت کمتری محدودیت و کند می تامین سسکچوٓان ایالتی دولت را ٓان مالی منبع که هاییبرنامه در ماه سه از بیش و دارند بستگان دیدار ویزای که کسانی حتی یا و دارند کار ویزای که کسانی دانشجویان٬ همسران برایStage One English

کنند. شرکت ها کالس این در انگلیسی زبان دانش سطح ارزیابی انجام از پس توانند می ٓانها و است مناسب داشت خواهند اقامتکانادا

Lincو های کالس حاضر حال در و است مختلف های مکان در ها کالس برگزاری کرده، دنبال زبان های کالس مورد در ما سازمان کههدفی ها ٓان طریق از و دارد قرارداد کلیساها با ها کالس برگزاری برایSIA هستند. دایر شهر غربی هم و شرقی بخش در همStage One English های کالس ْ ضمنا نیست. راحت برایشان ٓامد و رفت و ندارند نقلیه وسیله اغلب وارد تازه مهاجرین که چرا کند می برگزار مختلف جاهای را هاکالس ٬Stageسرویسنگهداریکودکهمدارد.اینخدماتمثلسایرکودکستانهانیستوصرفْازمانکوتاهازکودکانکسانیکهدرکالسOne Lincدرحالحاضرمحلیبراینگهداریکودکانشرکتکنندگاندرکالسهاموجودنیستاماحاضرمیشوندنگهداریمیشود.برایبرنامهی

شوند. نمی نگهداری مراکز این در ماه ۶ زیر کودکان که است ذکر قابل و خواهدبود برقرار همLinc های کالس برای خدمات این سپتامبراز

با مهاجران های بچه ارتباط برقراری جهت است دایر مختلف زبان ۴۲ برای مدرسه ۰۰٬Saskatoon Multilingual School ی برنامهدر فعالیت ابعاد این در هنوز فارسی ی مدرسه البته که دارند بزرگساالن ٓاموزش برخی و دهند می ارأيهcredit course مدارس ازین برخی مادری.زبان دارد. ها خانواده استقبال به مستقیم بستگی ٓان گسترش و کندنمی

دارد قصد موزیک و رقص هنر٬ طریق از که هاییست برنامه مجموعهOutreach است.Outreach ی برنامه سازمان، ٓاموزشی های برنامه دیگراز ها بچه برای مادری زبان به اجرایی و شود می برگزار بار یک سالی که استChoral concert ها برنامه این از ای نمونه کند. لیجاد ارتباط جامعهدر Folk festival با سازمان جوالی. اول روز درSIA اعضای طریق از گردد می برگزارCanada day در دیگری ی برنامه و است. پایین سنیندر

Persian Students’ Association –University of Saskatchewan Page 4

خاکپور مهستی خانم سرکار با گو و گفت – ۴ ی شماره چاپارپیوست

فستیوال این در برنامه این طریق از ندارند جداگانه های غرفه که کشورهایی .Global Village نام به ای برنامه عنوان تحت دارد نزدیکهمکاری کنند. میشرکت

دهیم می انجام ما که هایی فعالیت مهمترین از یکی و کند ایجاد همه برای مساوی امکان باید دهد می انجامSIA که فعالیتی و برنامه هر کلی طوربه گردد. می برگزار مارچ ماه و ایرانی نوی سال ٓاغازین روزهای در معموالْ زمینه این در هایی برنامه و است پرستی نژاد ضد هایفعالیت

Community Outreach شود می برگزار تر بزرگ ابعاد در و دارد قبلی های برنامه با متفاوت غالبی که ٓاموزشی های برنامه از دیگریکی محیط در اقوام گوناگونی مورد در ٓاموزشی جلسات استCo op وPotash مثل مختلف های شرکت درخواست به ٓان، در و دارد نامPrograms دهد. ارتقا مهاجرین برای را کاری های محیط پذیرش سطح است صدد در برنامه این گردد. می برگزار کاریهای

هفته صورت به و شهریه بدون است هنری فرهنگی های کالس شامل و شود می برگزار ها مدرسه در که داریمGlobal Move نام به دیگر ایبرنامه هدف ایجاد برنامه این هدف کنند. می کاری یه ؟ دیده ٓاموزش های بچه کل تحصیلی سال پایان در و دارند عهده به را ٓان ٓاموزشSIA از هایی گروه وای است. متفاوت های ملیت با ها بچه بین گروهی کار و دوستی و ارتباط ایجاد منظور به مختلف های ملیت برایمشترک

گرفتن مشغول حاضر حال در و شود می برگزار تابستان در که هستندPR که سال ۴۱ تا ۴۰ بین دخترهای برایConnected نام به دیگری یبرنامه ندارد. کنندگان شرکت برای ای هزینه و هستcamping و هنری تفریحی- ، برنامه محتویات هستیم. ٓان نام ثبت و شرکت هایدرخواست

فعالیت برای که باشد میMulticultural Council of Saskatchewan یکی کنند می عرضه خدماتی مهاجران برای که هایی سازماندیگر ثبت کوچک های سازمان به مالی منابع مختلف فرهنگی های فعالیت برای که استSaskculture دیگری و دارند؛ مالی منابع مراسم و فرهنگیهای است. مختلف مالی منابع کننده تامین هم ٓان که است هایی سازمان از یکیcity of Saskatoon دهد. می تخصیصشده

Persian Students’ Association –University of Saskatchewan Page 5

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.