خیانت ُ آدم کشتی ُ وطن فروشی و عوام فریبی که در طی چندین سال زیر نام جهاد ُ قسم خوردگان انجام دادند و از خون ملت و فروش مواد مخدر ه آنقدر پو ل بدست اوردند که ترس از محاکمه هم ندارند زیرا برای دفاع دوسیه جنایت خویش قمیت ترین و کیل های امریکایی را ا ستخدام نموده اند . لطفا متن را که را در رو زنامه معتبر نیویارک تایم تحریر شده استُ مطالعه نماید که این جنایت کارا ن زیر لوایج اسلام وجهاد چطور بهای خون شهیدان و مجاهد واقعی را معامله مینمایند … و با چهره های خائنین ملی بشمو ل اعضای خانواده جناب کرزی آشنا شوید..

sub-lawyers-popup

 

http://www.nytimes.com/2013/09/01/world/asia/for-some-afghans-cost-of-doing-business-includes-us-lawyers.html